Den gode skriftlige underretning

Når du laver en skriftlig underretning anbefales det, at du bruger Svendborg Kommunes skema. Du kan følge vejledningen så præcist som muligt. Det betyder, at du skal underrette om det, du ved.

Det, du ved, bygger på dine iagttagelser. Det er derfor vigtigt, at du underbygger dine iagttagelser med præcise eksempler med dato, episodens sammenhæng m.v. Få gerne flere personer til at bekræfte dine iagttagelser. Det fremgår af vejledningen til underretningen, hvad du skal lægge vægt på:

  • Hvordan fremstår barnet i forhold til sin alder socialt, psykisk og fysisk?
  • Er der tegn på mistrivsel og i givet fald hvilke?
  • Hvordan er kontakten til forældrene m.v.?

Inden du sender din underretning, drøftes denne med din leder og det aftales, hvem der underskriver underretningen.

Almindeligvis orienteres forældrene også og du giver forældrene en kopi af underretningen.
 

Hvis der er tale om en underretning med viden eller mistanke om vold eller overgreb må forældrene ikke orienteres.

Skriftlige underretninger sendes til Familieafdelingen, Centrumpladsen 7, 2., 5700 Svendborg eller pr. mail til familieafdelingen@svendborg.dk


Familieafdelingens opgave:

Når Familieafdelingen modtager en underretning, sendes der en kvitteringsskrivelse til dig som underretter inden 6 dage.
Underretningen modtages i Familieafdelingen af en af afdelingens visitatorer, der registrerer og screener underretningen indenfor 24 timer efter modtagelsen i Familieafdelingen. Formålet med screeningen er at afgøre, om der er tale om en underretning, der giver anledning til, at der skal iværksættes akutte støtteforanstaltninger til barnet, den unge eller familien, eller om underretningen skal behandles efter normal procedure

Screeningen betyder, at visitatoren vurderer, om underretningen giver anledning til at der skal iværksættes akut støtte til barnet, den unge eller familien eller om underretningen skal behandles efter normal procedure – normal procedure betyder, at forældrene kontaktes og orienteres om underretningen og indkaldes til et møde indenfor 14 dage efter modtagelsen af underretningen.

Når visitatoren i Familieafdelingen har vurderet underretningen og evt. indhentet yderligere udtalelser vedr. barnet eller den unge og evt. har haft samtale med familien og nogle gange også barnet eller den unge, træffe visitatoren afgørelse vedrørende:

  • Om der skal ydes råd og vejledning efter Serviceloven § 11.
  • Om der skal iværksættes en korterevarende støtteindsats efter Servicelovens § 11.3
  • Om oplysningerne er så alvorlige, at der skal udarbejdes en børnefaglig § 50 undersøgelse
  • Om sagen skal henvises til andre instanser eller rådgivningstilbud
Visitatoren giver besked til dig, der har underrettet om underretningen medfører , at der skal laves § 50 undersøgelse og visitatoren orienterer dig også om, hvilken sagsbehandler, som sagen nu overgives til, hvis der skal udarbejdes en § 50 undersøgelse.
Når sagsbehandleren har lavet § 50 undersøgelse, orienterer sagsbehandleren dig ( hvis du til daglig arbejder med barnet eller den unge ) , om der bliver iværksat en støtteforanstaltning for barnet, den unge eller familien. Sagsbehandleren orienterer dig også om hvilken støtteforanstaltning, der bliver iværksat om og om den forventede varighed.   

 

Hvis du underretter om et barn eller en ung, som i forvejen har en sag i Familieafdelingen, genvurderer Familieafdelingen barnets eller den unges sag med baggrund i den nye underretning.

Formålet med genvurderingen er at tage stilling til, om oplysningerne i den nye underretning giver anledning til at justere sagsbehandlingen eller støtteindsatser i sagen.

Det er en teamleder i Familieafdelingen, der træffer beslutning om dette.