Mistanke mod medarbejder

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af egen oplevelse eller information fra andre.

 • Nedskriv mistanken eller
 • Bed medarbejderen nedskrive sin observation
 • Ved tvivl søg sparring
  • SISO Hotline 20 77 11 20
  • Familieafdelingen tlf. 62 23 46 00
  • Skoleafdelingen samt Sekretariat og Dagtilbud 62 23 45 05
  • PPR – psykolog tlf. 62 23 45 45
 • Kontakt ledelsen
 • Skærpet omsorgsfokus på barnet. 

 

Fremgangsmåde ved mistanke mod medarbejder om vold eller seksuelt overgreb

Hvis der bliver rejst konkret mistanke mod en medarbejder om et seksuelt overgreb på et barn, så er det vigtigt at følge nedenstående handleplan.

 1. Lederen skal bevare overblikket og skal sammen med fagchefen vurdere om der skal laves en politianmeldelse.
 2. Lederen skal tage kontakt til barnets forældre, såfremt den begrundede mistanke ikke er overbragt af forældrene. Forældrene kan anmelde den begrundede mistanke til Politiet, som efterfølgende tager stilling til, om en anmeldelse skal føre til en anklage – eller om indholdet i anmeldelsen har en sådan karakter og omfang, at sagen stopper her. Det vil ofte tage mere end en uge, inden dette er afgjort. Afhængig af mistankens karakter, kan lederen selv indgive en politianmeldelse på medarbejderen.
 3. Lederen skal hurtigst muligt indkalde medarbejderen til en samtale, hvor mistanken om det seksuelle overgreb bliver forelagt – og hvor medarbejderen får mulighed for at fortælle sin version.
 4. Medarbejderen skal fritages fra sit arbejde indtil mødet i pkt. 3 er afholdt. Medarbejderen kan evt. tilbydes psykologhjælp.
 5. Lederen skal – efter samtalen med medarbejderen – kontakte Familieafdelingen.
 6. Lederen skal afgøre, om den mistænkte medarbejder skal fritages for tjeneste i hele den periode, politiundersøgelsen foregår.
 7. Lederen skal udarbejde et skriftligt notat af forløbet og sende en kopi til fagchefen.
 8. Det vil oftest være formålstjenligt at informere personalegruppen med respekt for reglerne om ”tavshedspligt” – dvs. at den mistænkte skal give samtykke til at vedkommendes navn og mistanken oplyses. En mistanke mod en kollega vil altid skabe uro.
 9. Efter samråd med fagchefen, vil øvrige interessenter kunne orienteres. Kun i tilfælde af en politianmeldelse vil hele forældregruppen eventuelt kunne orienteres