Leder - Konkret viden om vold eller seksuelt overgreb

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre.
 

  • Bed medarbejderen nedskrive sin observation
  • Indhent evt. straks mere viden i medarbejdergruppen
  • Henvend dig til Familieafdelingen tlf. 62 23 46 00
  • Aftal den videre procedure internt i huset
  • Skærpet omsorgsfokus på barnet


Hvad sker der videre i sagen:

Du kan i handleguiden – beredskabsplanen læse mere.

Den har til formål at sikre en hurtig, ensartet og professionel håndtering af sager, hvor der er viden eller mistanke om seksuelle overgreb eller fysisk/psykisk vold mod børn.
Handleguiden – Beredskabsplanen beskriver også, hvad der sker i Familieafdelingen, når du har underrettet om vold eller seksuelt overgreb.

I beredskabsplanen beskrives også, hvordan samarbejdet er mellem Familieafdelingen, Politiet, sundhedsmyndighederne og Børnehuset i Region Syddanmark i sager vedr. overgreb på børn og unge 

 

Fremgangsmåde ved konkret viden om vold eller seksuelt overgreb

For ledere der har konkret viden om at et barn/en ung er udsat for konkrete grænseoverskridende handlinger af seksuelt, fysisk og psykisk karakter fra en voksen eller andet barn/en ung, vil fremgangsmåden være afhængig af, hvor den konkrete viden kommer fra:

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre.

  1. a) Bed medarbejderen om med egne ord at beskrive sin egen oplevelse:

Tid – sted – klokkeslæt, hvorfor var du der, hvor du var?
Hvilken situation så/hørte du faktisk?
- Beskriv hvilken situation det var – f.eks. hvem var til stede
- Skriv ordret ned hvad barnet/den unge siger
Hvor var barnet, hvor var du?
Hvad skete der videre? (f.eks. reaktioner på at barnet så dig, reaktioner på hvad du sagde… og hvad sagde du faktisk?).
Hvilke signaler viser barnet?


Du skal også bede medarbejderen skrive ordret ned, hvilke spørgsmål, man har stillet til barnet af hensyn til politiets efterforskning.
 

  1. b) Bed medarbejderen om med egne ord at nedskrive den information vedkommende har fået fra andre:

-Tid – sted – klokkeslæt, Hvem har henvendt sig?
-Skriv ordret ned hvad der bliver sagt
-Hjælp medarbejderen ved at spørge ind til den bestemte episode, hvor informationen gives og til indholdet (facts!)

2. Forhold dig til om du evt. skal spørge andre medarbejders oplevelser/tanker i forhold til denne konkrete viden (dvs. indhent evt. mere viden i medarbejdergruppen).

3.Husk at hvis den konkrete viden retter sig mod en af forældrene, må forældrene ikke orienteres.

4.Husk at hvis den ene forælder anklager den anden for vold eller overgreb mod barnet/den unge, så vær opmærksom på at I ikke kommer til at tage parti i en skilsmisse osv.

5.Henvend dig straks til:  

Familieafdelingen på tlf. 6223 4600Ved underretning til Børn og Unge afdelingen Familieafdelingen :
I forhold til den politimæssige efterforskning og en eventuel retssag om overgreb, skal det bemærkes, at politiet har behov for beviser.

Beviser i disse sager er mærker og lign. efter slag. Disse skal bevises via billeder og/eller undersøgelse hos praktiserende læge.
Børns udsagn om overgreb vil som udgangspunkt ikke kunne stå alene som bevis i en retssag men anses som indicier af retssystemet.

Derfor er det vigtigt, at hvis der observeres blå mærker eller andre symptomer på, at børn og unge har været udsat for vold og misbrug, så skal der straks kontakt til Familieafdelingen for beslutning om undersøgelse ved egen læge eller hospitalet. Der skal endvidere sammen med Familieafdelingen tages stilling til, hvorvidt forældrene skal ledsage til undersøgelse eller om forældrene først skal orienteres efter undersøgelsens afslutning.

Det er derfor vigtigt, at der af anmeldelsen til politiet eller underretningen til Børn- og Unge Familieafdelingen fremgår, hvilke vidner der har set eller er bekendt med overgrebene samt, at der er taget billeder af mærker på børnene, der kan stamme fra overgrebet.

HUSK ALTID AT FÅ DATO PÅ UNDERRETNINGEN!