Interkulturel Pædagogik

"Interkulturel kommunikation bygger på et pædagogisk syn på etnisk mangfoldighed som en ressource. Kultur skabes mellem mennesker, og kultur er processer, men værdier, normer og traditioner eksisterer og er kulturbundne. I spændingsfeltet herimellem udfordres vi i vores didaktiske og metodiske overvejelser og planlægning som lærere og pædagoger. Vi har som professionelle ansvaret for at arbejde ud fra en Interkulturel Pædagogik, der skal skabe fundamentet for, at vore etniske minoritetsbørn udvikler de fornødne interkulturelle kompetencer. Det er afgørende for deres integration i uddannelses- og arbejdslivet”.

Indsatsen overfor kommunens etniske minoritetsbørn/elever varetages overordnet af kommunens Interkulturelle konsulent, leder af Interkulturelt Team Christina Lindholm, i tæt samarbejde med kommunens Interkulturelle Team, skolernes dansk som andetsprogs ressourcepersoner og en koordineringsgruppe af ledere på skoler med mange elever med anden etnisk baggrund. Gennem en central distribuering af bedste decentrale erfaringer og ideer skabes sammenhæng i indsatsområderne:

Den Interkulturelle Pædagogik/Kommunikation og børns/elevers tilegnelse af Dansk som Andetsprog.