Midlertidige støvende og støjende aktiviteter

Inden du går i gang med aktiviteter, som kan frembringe støv, støj eller vibrationer skal arbejdet anmeldes til Byg, Plan og Erhverv. Det skal ske mindst 14 dage, inden du vil begynde på arbejdet.

Det drejer sig om følgende aktiviteter, der altid skal anmeldes:

  • Bygge- og anlægsarbejder
  • Nedrivningsaktiviteter
  • Bygningsfacadebehandling
  • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner


Hvis der opstår akutte omlægninger af dine arbejdsplaner, eller andre pludselige ændringer, skal du altid huske at orientere Byg, Plan og Erhverv. Dette gælder også, selvom anmeldelsesfristen er overskredet.

Anmeldelsen kan foretages på skemaet, der ligger som link i bunden af denne skærm. Skemaet skal som minimum indeholde disse oplysninger:

·        Hvilken aktivitet, der skal udføres

·        Adresse og matrikelnummer på ejendommen, hvor aktiviteten skal foregå

·        Navn, adresse og telefonnummer på bygherre for projektet

·        Ejer af ejendommen (hvis ejeren ikke er bygherre)

·        Forventet start- og slutdato for aktiviteten

·        På hvilke ugedage, aktiviteten skal udføres, herunder tidspunkter for de enkelte ugedage

·        Oplysninger om, hvordan forurening og gener vil blive forebygget

·        Oplysninger om, hvordan eventuelt affald vil blive skaffet bort


Kommunen kan fastlægge betingelser (vilkår) for arbejdet, eller nedlægge forbud mod arbejdet, hvis det ikke kan udføres på en miljømæssig forsvarlig måde.

Selvom du har anmeldt arbejdet som beskrevet her, skal du stadig sørge for at indhente andre relevante tilladelser eller dispensationer efter miljøbeskyttelsesloven eller anden relevant lovgivning.

Sørg altid for, i god tid før arbejdet begyndes, at orientere naboer og andre, som kan blive udsat for støv, støj eller vibrationer som følge af de planlagte aktiviteter.