Skelbækken

Industrispildevand

Alle virksomheder, der har processpildevand, skal have en spildevandstilladelse

Ved tilslutning til kommunens spildevandssystem skal det sikres, at kommunens rensningsanlæg kan modtage og behandle virksomhedernes spildevand. Derfor skal alle virksomheder i Svendborg Kommune, der har processpildevand, have en spildevandstilladelse.

Det kan være processpildevand fra en produktion eller spildevand fra en vaskeplads.

Spildevandstilladelsen stiller vilkår om indretning og drift af spildevandsanlægget og grænseværdier for forurenende stoffer.

Spildevandstilladelsen stiller også vilkår om udtagning af spildevandsprøver, som skal analyseres for udvalgte forurenende stoffer. Det kontrolleres, at analyseresultaterne overholder de fastsatte grænseværdier.

Virksomheden skal lade prøveudtagning og efterfølgende analyse udføres af et akkrediteret laboratorium.