Byggeri på en forurenet grund

Forurenede grunde kan enten være områdeklassificerede, lettere forurenede eller kortlagt på vidensniveau 1 eller 2. Det har betydning for, hvordan du må fjerne jord fra grunden, og om du skal have tilladelse til at bygge på grunden.

Områdeklassificering
Er en grund omfattet af områdeklassificeringen, betyder det, at jorden som udgangspunkt kan være let forurenet.

Forureningen skyldes, at skorstensrøg fra tidligere industri, røg fra kakkelovne og bilos har forurenet overfladejorden. Jorden vil typisk være forurenet med tjærestoffer og tungmetaller.

Når der skal fjernes jord fra ejendommen i større mængder end 1 m3, skal det anmeldes til kommunen, og der skal tages prøver af jorden enten før flytningen eller efter flytningen til et godkendt jordmodtageanlæg.

Brug linket i højre side for at læse mere om jordflytning på svendborg.dk og se kortet over områdeklassificeringen.

Alle ejere af en lettere forurenet grund har ved nybyggeri, eller renovationer, som kan sidestilles med nybyggeri, pligt til at afskære sig mod jorden med enten belægning eller jordudskiftning.

Lettere forurenede grunde
På nogle grunde er der fundet forureninger inden for fastsatte intervaller. Disse grunde er lettere forurenede. Hvis din grund er lettere forurenet, har du fået brev fra Region Syddanmark, hvis det er konstateret inden 2010. Efter ny lovgivning 2010 må Region Syddanmark ikke kortlægge og lagre data om lettere forurenede grunde.

Det kræver kun en almindelig byggetilladelse at bygge på en lettere forurenet grund.

Hvis der er tale om et helt nyt byggeri af huse, sommerhuse eller legepladser med offentlig adgang, skal du sørge for, at de øverste 50 cm af jorden er rene eller lægge en fast belægning på. Læs mere i folderen Nybyggeri og jordforurening i højre side under Læs også.

Grunde kortlagt på Vidensniveau 1 (V1) og Vidensniveau 2 (V2)
En grund på vidensniveau 1 er registreret som forurenet ud fra de aktiviteter, der tidligere har været på grunden. En grund på vidensniveau 2 er konstateret forurenet ved undersøgelser. Hvis din grund er kortlagt på vidensniveau 1 eller vidensniveau 2, har du fået brev fra Region Syddanmark.

Tjek om din grund er V1 eller V2 kortlagt inden du starter et bygge- og anlægsprojekt. Følg linket under Læs også i højre side.

Hvis du vil bygge ud eller foretage større ændringer af din bolig, skal du have en tilladelse ud over en byggetilladelse.

Vi anbefaler, at du tager kontakt til os så tidligt i forløbet som muligt, idet lovgivningen på området er meget kompliceret. Derudover anbefaler vi, at du får hjælp af et rådgivende firma.

Jordflytninger fra ovennævnte grunde
Hvis du vil fjerne jord fra en af de ovennævnte grunde, skal du følge Svendborg Kommunes anvisninger. Følg linket under Læs også i højre side.

Behandling af ansøgninger
Det tager mellem 6 og 20 uger at få behandlet en ansøgning, hvis du vil bygge på en grund, der er registreret på vidensniveau 1 eller 2.

Vi laver et udkast til en tilladelse, som vi sender i høring i Region Syddanmark. Deres bemærkninger skal indarbejdes i en eventuel tilladelse. Dernæst sender vi det nye udkast i høring hos dig. Dine bemærkninger skrives ind i en eventuel tilladelse.

I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at få foretaget flere undersøgelser af jorden.

I din ansøgning skal du eller et rådgivende firma redegøre for, om der kan opstå problemer med indeklimaet, om der er en øget risiko for grundvandet, hvad der skal ske med overskudsjorden, og om byggeprojektet kan gøre det dyrere for en senere offentlig indsats.