Ren jord og jordprøver

Ren jord er defineret som a) jord uden for områdeklassificeringen b) jord, som ved analyser er dokumenteret ren c) intakt jord, hvor det er godtgjort, at det er rent.

Regler for brug af ren jord
Ren jord skal overholde nogle bestemte grænseværdier. Se grænseværdierne i tabel 2 under Læs også.

Hvis jorden kommer fra områdeklassificerede arealer, skal det under alle omstændigheder anmeldes til Svendborg Kommune, når det flyttes.

Hvis jorden skal bruges til at regulere et terræn med over 30 centimeter, skal der søges om tilladelse hos Svendborg Kommune.

Der må ikke lægges jord på naturområder i det åbne land.

Anbefalinger til jordprøver
Jordprøver, som skal bruges til jordflytninger, dokumentation over for myndigheder og lignende, skal tages af en uvildig prøvetager med erfaring inden for jordprøvetagning og jordforurening for at sikre gyldigheden af resultatet.

Svendborg Kommune anbefaler prøveantal og analyseparametre for intakt jord som beskrevet i tabel 1, se under Læs også i højre side.

Viser boreanalyser fyldjord indtil en vis dybde, skal hele fyldlaget analyseres som formodet forurenet jord.

Har analyseresultaterne for fyldlaget vist ren jord, vil den intakte jord under fyldlaget, efter vurdering af Svendborg Kommune, kunne bortskaffes som analysefri ren jord.

Analyserne vurderes som et samlet billede af jordpartiet, medmindre resultatet viser en anden sammenhæng. Fx kan forureningsindholdet i 0-0,25 m.u.t. være væsentligt anderledes end i 0,25-0,5 m.u.t. Undersøgelser har vist, at det meste af den diffuse forurening afsættes i de øverste 25 cm.

Ved vurdering af analyseresultaterne må ingen enkeltværdi overskride med mere end 50 % af grænseværdien for stadig
at kunne indgå som ren jord.

Med de anbefalede prøvetagningsantal og analyseparametre vurderer Svendborg Kommune, at der opnås en fornuftig sikkerhed for, at der ikke er forurening på en grund, men det er dog ingen garanti.