Forurenet grund

FAQ til byggeri på forurenet grund:

Må jeg bygge på min forurenede grund?

Du skal søge om tilladelse hos kommunen, hvis du skal bygge, grave eller foretage andre ændringer på en grund, der er registreret som forurenet eller mulig forurenet. Hvis du vil bygge eller foretage ændringer på en grund, der er registreret (kortlagt) som forurenet eller mulig forurenet, kræver det en § 8-tilladelse efter jordforureningsloven, inden kommunen kan give dig en byggetilladelse.

Du skal have en § 8-tilladelse, hvis du vil:

·        Grave i jorden

·        Ændre anvendelsen af grunden, fx ændre brugen fra erhverv til bolig

·        Opføre en ny bolig

·        Bygge til den eksisterende bolig

·        Fjerne forureningen.

Kontakt altid kommunen, hvis du planlægger at lave bygge- og anlægsarbejde på din kortlagte ejendom. Derudover anbefales det, at du får et rådgivende firma til at hjælpe dig med din ansøgning.

Hvad er en § 8-tilladelse?

Tilladelsen kan fx indeholde krav til selve byggeprocessen eller til afskæring af kontakt med den forurenede jord. Der kan fx være krav om, at du selv skal betale for at:

·        Undersøge forureningen nærmere

·        Fjerne forureningen helt eller delvist

·        Etablere tekniske foranstaltninger, som sikrer indeklima i boligen.

Du skal have tilladelse af kommunen, inden du går i gang med at bygge.

Hvad skal en § 8-tilladelse indeholde?

Ansøgningen skal fx indeholde en beskrivelse af det planlagte projekt:

·        Formål med projektet

·        Undersøgelser og prøvetagninger

·        Håndtering af jorden.

Hvad er en forureningsundersøgelse?

Kommunen kan stille krav om, at du selv skal betale for nødvendige forureningsundersøgelser eller på anden måde dokumentere, at det planlagte bygge- og anlægsarbejde er miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Du skal altid kontakte kommunen, inden en undersøgelse sættes i gang, så kommunen på forhånd kan godkende oplægget til undersøgelsen.

Kan jeg klage over afgørelser om jordforurening?

Du kan klage over afgørelser, der vedrører undersøgelser og oprensning af jordforurening. Du skal klage senest fire uger efter, du har modtaget afgørelsen eller påbuddet. Du skal sende en skriftlig klage til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Det kan fx være kommunen eller regionen. Myndigheden videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der er anvendt ved behandling af sagen. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at den, der klager, indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet.

Du kan ikke klage over afgørelser om:

·        Kortlægning af forurenede grunde

·        § 8-tilladelser til byggeri og ændret anvendelse

·        Flytning af jord.

Kan det komme til at koste mig penge, at min grund er forurenet?

Er du selv skyld i forureningen, kan kommunen påbyde dig, at du selv skal stå for eller betale for at rydde op efter forureningen.

Hvis du ikke selv er skyld i jordforureningen, kan du ikke blive tvunget til at betale for, at forureningen bliver fjernet. Din grund kan dog falde i værdi og være vanskeligere at sælge.

Det kan blive dyrere for dig at bygge eller grave på en forurenet grund. Kommunen kan i forbindelse med en byggetilladelse stille særlige krav, fx i en § 8-tilladelse til:

·        Undersøgelser af jorden før og/eller under byggeriet

·        Byggeriets udførelse

·        Bortskaffelse af forurenet jord.