Krav om parkeringspladser

Et byggeprojekt kan medføre et øget behov for parkeringspladser.

I forbindelse med nye byggeprojekter, tilbygninger eller ændret anvendelse af en bebyggelse, kan der blive stillet krav til antallet af parkeringspladser på ejendommen.

Antallet af parkeringspladser på en ejendom sættes pr. enhed/lejlighed eller pr. m2 erhvervsareal. Antallet er fastlagt i den gældende lokalplan for området. Er der ikke en lokalplan, eller er der i lokalplanen ikke bestemmelser om parkeringspladser, fastsættes pladskravet ud fra kommuneplanens generelle bestemmelser:

  • Fritliggende enfamiliehuse: 2 parkeringspladser pr. bolig
  • Etageboliger: 1 parkeringsplads pr. bolig
  • Kontor-, fabriksbygninger og værksteder i Svendborg bymidte: 1 parkeringsplads pr. 100 m² etageareal
  • For den øvrige del af kommunen: 1 parkeringsplads pr. 75 m² etageareal

Parkeringspladserne skal som udgangspunkt etableres på ejendommen.

Er det ikke muligt at etablere det krævede antal parkeringspladser, kan der søges om etablering af parkeringspladser på en ejendom i nærheden. Men der kan umiddelbart godkendes parkeringspladser inden for en afstand af 300 meter. Hvis det ikke er muligt inden for denne afstand, foretages der en konkret vurdering i den enkelte sag. 

Gives der tilladelse til at etablere parkeringspladser på en anden ejendom, skal der tinglyses en servitut både på den ejendom, hvor parkeringspladsen etableres, og den ejendom, hvor pladskravet til parkeringspladsen ikke kunne opfyldes.

En anden mulighed for håndtering af p-pladskravet kan ske ved en dispensation fra kravet mod, at der indbetales et bidrag til parkeringsfonden. Bidraget vil indgå som en del af finansieringen af offentligt tilgængelige parkeringspladser. En dispensation forudsætter, at der etableres mindst én parkeringsplads pr. boligenhed over 100 m2.