Kommunalt tilsyn

Ifølge Lov om Social Service §151 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter §83 og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til de vedtagne kvalitetsstandarder.

Som led i tilsynsforpligtigelsen skal kommunen hvert år foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg i plejeboliger, demensboliger samt ældreboliger.

Det er et krav, at tilsynet udføres af personer, der alene varetager kommunale myndighedsopgaver. Tilsynet må ikke varetages af personer, der samtidig udfører opgaver på området.

Formålet med tilsynet
De overordnede formål og krav til tilsynet er:

 • At påse om borgerne får den hjælp, de har ret til.
 • At hjælpen gives på en faglig og økonomisk forsvarlig måde.
 • At forebygge ved at gribe korrigerende ind, før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer.
 • At tilsynet skal foretages aktivt, systematisk og målrettet.
 • At der gives plads til brugerindflydelse, f.eks. gennem tilbagemelding fra Bruger- og Pårørenderåd og Ældreråd.

Tilsynsreglerne omfatter følgende:

 • Krav om mindst ét uanmeldt tilsyn.
 • Udarbejdelse af en tilsynsrapport efter hvert tilsynsbesøg, samt en samlet årlig redegørelse til Kommunalbestyrelsen. Rapporten skal til høring i Bruger- og Pårørenderåd og i Ældrerådet.
 • Demens- og plejeboliger samt ældreboliger i tilknytning til plejecentrene er omfattet af tilsynet.

Det faglige uanmeldte tilsyn
I et fagligt tilsyn skal der ske en vurdering af borgerens situation og af de organisatoriske og proceduremæssige forhold på stedet. Udover disse forhold vil tilsynet omfatte observeringer vedr., atmosfæren og omgangstonen på stedet.

Opfølgning på tilsynet
Er der tilstande, der ikke lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instruktioner, værdier, rutiner, kvalitetsstandarder og almen faglig tilstand skal plejecentret på baggrund af tilsynets anbefalinger udarbejde til tids- og handlingsplan. Handlingsplanen sendes til tilsynsførende indenfor 5 - 10 dage. Opfølgning sker ved kontrolbesøg.

Organisering af tilsynet
Tilsynene udgøres af myndighedsafdelingen. Overordnet er tilsynet en kontrol af, om kvaliteten og servicen er lovgivningsmæssigt overholdt. Det tilstræbes, at tilsynene foregår i et ligeværdigt samarbejde med de involverede samt i en tryg og tillidsvækkende atmosfære. Ligeledes vil det været ønskværdigt mål, hvis tilsynene, som en sidegevinst kan bidrage til, at de involverede får idéer eller redskaber til at forøge kvaliteten og arbejdsglæden på stedet. Derfor er det vigtigt, at tilsynsfunktionen har en pædagogisk indfaldsvinkel og anvendes til positiv udvikling. Tilsynene vil forgå dels som en dialog med ledelse, beboere og personale, og dels ved fysisk at være på pleje- og demensenhederne for at fornemme atmosfære, miljø og observere den hygiejniske standard.

Det faglige dialogbaserede tilsyn
Foruden det uanmeldte tilsyn udfører Svendborg Kommune også et fagligt dialogbaseret tilsyn på kommunens plejecentre. Det dialogbaserede tilsyn er et anmeldt tilsynsbesøg, hvor der tages udgangspunkt i en dialog med beboere og pårørende. Forholdet mellem beboere, pårørende og personalet drøftes, dette vurderes i forhold til de grundlæggende holdninger og den kultur, som man ønsker der skal være i kommunens pleje- og demensboliger.

Organisering af tilsynet
Det dialogbaserede tilsyn udføres af de enkelte sektionsledere samt med deltagelse af afdelingschefen og medarbejdere.

Efter både det faglige uanmeldt og det faglige dialogbaserede tilsyn udarbejdes der en rapport, som sendes i høring hos Bruger- og Pårørenderåd samt Ældreråd.

Tilsynspolitik i Hjemmeplejen
Ifølge vedtaget ændring af lov om social service i 2011 har Kommunalbestyrelsen i Svendborg Kommune udarbejdet og offentliggjort en tilsynspolitik for tilbud efter §83, som er omfattet af reglerne om fritvalg af leverandør §91. Det vil sige i forhold til hjemmeplejen.

Tilsynspolitikken indeholder kommunens procedurer for:

 • Udførelse af tilsyn med disse tilbud
 • Opfølgning på tilsynet
 • Offentliggørelse af tilsynspolitik

Kommunalbestyrelsen skal i tilslutning til beslutninger om serviceniveauet for tilbud efter §83 og om udarbejdelse af kvalitetsstandarder efter §139 mindst én gang årligt følge op på tilsynspolitikken, herunder foretage de nødvendige justeringer.

OBS: For yderligere oplysninger se "Tilsynspolitik i Hjemmeplejen" nedenfor.