Forældrebestyrelser

Som forælder har du medindflydelse på dit barns dagtilbud.

Der er valgt en forældrebestyrelse for hvert af de fem kommunale dagtilbudsområder i Svendborg Kommune. Forældrebestyrelsen består af forældre- og medarbejderrepræsentanter. Dagtilbudslederen er sekretær for forældrebestyrelsen. Der er valg til forældrebestyrelsen hvert andet år. I Dagplejen er der valg hvert år.

Forældrebestyrelsen arbejder indenfor rammerne af dagtilbudsloven og de rammer og prioriterede indsatser, der er fastsat i Svendborg Kommune. Forældrebestyrelsen opgaver omfatter blandt andet:

At fastsætte principper for:

  • Dagtilbuddets arbejde, herunder forældresamarbejdet og samarbejdet med lokalområdet
  • Anvendelsen af budgetrammen for dagtilbuddet

At være inddraget i:

  • Arbejdet med den pædagogiske læreplan
  • Gode overgange fra dagtilbud til skole m.m.
  • Åbningstider
  • Feriesamling
  • Ansættelser

Forældrebestyrelser afgiver desuden høringssvar om sager, som Børne- og Ungeudvalget sender i høring.

Se mere i styrelsesvedtægten for forældrebestyrelserne.

Du kan læse om bestyrelserne i de selvejende dagtilbud på deres egne hjemmesider.