Pædagogiske læreplaner

I 2018 besluttede Folketinget en ny ramme for en styrket pædagogisk læreplan, hvor legen, evalueringskultur og arbejdet med at forebygge social ulighed udgør centrale elementer.

Det centrale i den styrkede pædagogiske læreplan er, at der er formuleret et fælles pædagogisk grundlag, som blandt andet uddyber arbejdet med børns læring, børnefællesskaber, det pædagogiske læringsmiljø og forældresamarbejde.

Herudover er der sat mål for børns læring inden for hver af de seks pædagogiske læreplanstemaer, som udgør:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab

Ifølge dagtilbudsloven skal det enkelte børnehus og dagplejegruppe udarbejde en lokal pædagogisk læreplan, hvori det dokumenteres, hvordan der arbejdes med det fælles pædagogiske grundlag og de seks læreplanstemaer. Den pædagogiske læreplan skal være to-årig, og skal udgøre rammen for det pædagogiske arbejde med børnene i børnehuse og dagplejegrupper.

Børne- og Socialministeriet har udarbejdet en valgfri pædagogisk læreplansskabelon, som understøtter, at dagtilbuddene kommer omkring det fælles pædagogiske grundlag og de seks læreplanstemaer.

Svendborg Kommune har valgt at benytte Børne- og Socialministeriets pædagogiske læreplansskabelon i udarbejdelsen af pædagogiske læreplaner i alle børnehuse og dagplejegrupper. Skabelonen er i en involverende proces blevet justeret, så den afspejler Svendborg Kommunes kommunale og selvejende dagtilbud. De lokale pædagogiske læreplaner kan ses på de kommunale og selvejende dagtilbuds hjemmesider.

Du kan læse mere om den styrkede pædagogiske læreplan nederst på denne side.

Du kan læse om det værdimæssige grundlag, som kendetegner de kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune, i “Vision, Mission og Fælles pædagogisk grundlag”, hvor det fælles pædagogiske grundlag udgør et centralt element.