Trivselsvurderinger

Børn indmeldt i kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune trivselsvurderes en gang om året. Formålet med trivselsvurderingerne er, at dagtilbuddene får øje på de børn, som er i begyndende mistrivsel. Dette giver mulighed for tidligere at give børn og forældre den nødvendige og mest hensigtsmæssige støtte. Trivselsvurderingerne er således et led i dagtilbuddenes arbejde med at evaluere og tilrettelægge relevante tiltag, som skal fremme alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Efter hver trivselsvurdering afholdes der vækstsamtaler for børn, der er vurderet i begyndende mistrivsel. I vækstsamtalerne deltager forældrene. På baggrund af vækstsamtalerne kan dagtilbuddene, sammen med forældrene og de tværfaglige samarbejdspartnere, igangsætte konkrete tiltag omkring barnet for at understøtte barnets trivsel. Der afholdes ikke vækstsamtale for børn, der er vurderet i trivsel.

Er barnet på vej videre i en overgang – fra sundhedspleje til dagtilbud, fra dagtilbud til dagtilbud eller fra dagtilbud til forårsSFO afholdes der efter hver trivselsvurdering overleveringssamtale for børn, der er vurderet i begyndende mistrivsel. I overleveringssamtalerne deltager forældrene. Der afholdes ikke overleveringssamtale for børn, der er vurderet i trivsel.

I dagtilbuddet samles der op på trivselsvurderingerne i Rambøll’s it-system, som Svendborg Kommune har indgået en aftale om sikker databehandling med. Data om barnet slettes efter barnet er udmeldt og efter gældende regler i persondataloven. Det er de pædagogiske medarbejdere og den pædagogiske teamleder, der har adgang til it-systemet imens barnet er i dagtilbud. Der foregår ingen elektronisk overlevering i forbindelse med barnets overgange fra sundhedspleje til dagtilbud, fra dagtilbud til dagtilbud eller fra dagtilbud til forårsSFO, da overgangssamtalerne erstatter dette.

Dagtilbuddene er opmærksomme på børns trivsel gennem hele året, og er der børn, som udviser tegn på mistrivsel i løbet af året igangsætter dagtilbuddene med det samme relevante tiltag i samarbejde med forældrene.