Trivselsvurderinger

Trivselsvurderinger af alle børn i kommunale og selvejende dagtilbud

Dagtilbuddet vurderer trivslen hos alle børn en gang om året. I 2023 foretages trivselsvurderingerne i første halvår af 2023 i perioden januar-juni.

Formålet med trivselsvurderingerne er at få øje på, om børn kan være i begyndende mistrivsel. På den måde kan dagtilbuddet i samarbejde med forældrene give barnet og familien en hensigtsmæssige støtte. Trivselsvurderingerne er et vigtigt led i dagtilbuddenes kerneopgave om at fremme alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse, som beskrevet i dagtilbudsloven.

Trivselsvurderinger foretages af de medarbejdere, der kender barnet bedst i dagtilbuddet. Efter trivselsvurderingen indbyder dagtilbuddet til en vækstsamtale med forældrene, hvis et barn er vurderet i begyndende mistrivsel. På baggrund af vækstsamtalerne kan dagtilbuddet sammen med forældrene igangsætte konkrete tiltag for at understøtte barnets trivsel. Efter aftale med forældrene kan relevante tværfaglige samarbejdspartnere deltage i vækstsamtalen. Der afholdes ikke vækstsamtale for børn, der er vurderet i trivsel. Dog er man som forældre altid velkommen til at få et møde omkring barnets trivsel, da forældresamarbejde vægtes højt.

Når barnet er på vej videre i en overgang – fra sundhedspleje til dagtilbud, fra dagtilbud til dagtilbud eller fra dagtilbud til forårsSFO - afholdes der efter en trivselsvurdering en overgangssamtale for børn, der er vurderet i begyndende mistrivsel. Forældrene deltager i overgangssamtalen. Der afholdes ikke overgangssamtale for børn, der er vurderet i trivsel.

Udover den årlige trivselsvurdering er dagtilbuddet løbende opmærksomme på børns trivsel gennem hele året.

Persondata

Dagtilbuddet samler op på trivselsvurderingerne i IT-systemet Rambøll Hjernen & Hjertet. Svendborg Kommune har indgået en aftale om sikker databehandling med Rambøll. Det er kun de pædagogiske medarbejdere og den pædagogiske teamleder i børnehuset/dagplejen, som barnet er indmeldt i, der har adgang til it-systemet og kun så længe barnet er indmeldt. Oplysningerne behandles fortroligt og de pædagogiske medarbejdere har tavshedspligt. Data bliver slettet efter barnet er udmeldt og efter gældende regler i persondataloven.

I Rambøll Hjernen & Hjertet behandles både almindelige og følsomme personoplysninger, herunder kontaktoplysninger, CPR-nummer samt eventuelle oplysninger om barnets sproglige kompetencer, trivsel, sundhedsoplysninger samt i nogle tilfælde sociale og private forhold. Forældre (forældremyndighedsindehaverne) har ret til at få oplyst, hvem der har adgang til at se barnets oplysninger og få adgang til at se og berigtige alle registreringer om barnet i systemet.

Hvis barnet skifter til et andet kommunalt eller selvejende dagtilbud i Svendborg kommune bliver data tilgængeligt i det nye dagtilbud med henblik på at kunne fortsætte indsatsen i en dialog med forældrene. Hvis man som forældre ikke ønsker at data om barnet bliver tilgængeligt i det nye dagtilbud, kan man som forældre henvende sig til dagtilbuddets pædagogiske teamleder, som derefter vil sørge for at data ikke overgår.

Når et barn er 8-10 mdr. gennemfører Sundhedsplejen en trivselsvurdering i hjemmet sammen med forældrene. En kort sammenfatning af Sundhedsplejens 8 måneders trivselsvurderinger, der er udført indtil august 2021, er digitalt tilgængelige i dagtilbuddet, hvis forældrene har givet samtykke til det. Fra august 2021 overgiver sundhedsplejen mundtligt eventuelle opmærksomhedspunkter til dagtilbuddet efter samtykke fra forældrene.