Styrelsesvedtægt for skolerne

Vedtægt for Styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler

Styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Svendborg Kommune fastsætter sammen med bilagene en række retningslinjer for skolens virke.

Disse retningslinjer indgår som et grundlæggende arbejdsredskab for skolebestyrelsesmedlemmer og skoleområdet, der har behov for et præcist og hurtigt overblik over gældende regler og bestemmelser fastsat af Byrådet og Børne- og Ungeudvalget i Svendborg Kommune.

Vedtægten angiver rammerne for skolebestyrelsens arbejde, fælles rådgivende organer og elevrådet – mens bilagene rammesætter den overordnede styring for skoleområdet, skolestrukturen, undervisningens ordning med videre.

Jævnfør Folkeskoleloven, § 41, fastsætter kommunalbestyrelsen, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Folkeskoleloven, kapitel 6: Styrelsen af kommunens skolevæsen danner udgangspunkt for indholdet i nærværende dokument.

I et bilag til vedtægten optages alle de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet, bl.a. vedrørende skolestrukturen m.v.
Bilagene vil blive redigeret i takt med, at der kommer ændringer.

Denne vedtægt erstatter tidligere vedtægt af 20. juni 2014 og træder i kraft den 1. februar 2019.

Bilag
PDF-ikon Styrelsesvedtægt for Svendborg Kommunes skolevæsen
PDF-ikon Kapitel 1 - Skolebestyrelsen
PDF-ikon Kapitel 2 - Skolebestyrelsens beføjelser
PDF-ikon Kapitel 3 - Elevråd og fælles rådgivende organer
PDF-ikon Bilag 1 - Skolebestyrelsens sammensætning og valgregler
PDF-ikon Bilag 2 - Skolestruktur
PDF-ikon Bilag 3 - Skolestruktur i Svendborg Kommune
PDF-ikon Bilag 4 - Godkendte politikker strategier og værdigrundlag
PDF-ikon Bilag 5 - Indskrivning og optagelse
PDF-ikon Bilag 6 - Retningslinjer/rammebetingelser for arbejdet med mål- og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordningerne
PDF-ikon Bilag 7 - Undervisningens organisering
PDF-ikon Bilag 7a - Principper for planlægning af skolernes ferie samt godkendelse af ferieplan
PDF-ikon Bilag 8 - Afkortning af skoledagens længde ved konvertering af understøttende undervisning til 2-voksen undervisning særlige indsatser m.m.
PDF-ikon Bilag 9 - Valgfag
PDF-ikon Bilag 10 - Idrætsskoler
PDF-ikon Bilag 11 - Sportsklasser
PDF-ikon Bilag 11 a - Sciencelinjen
PDF-ikon Bilag 11 b - Verdenslinjen
PDF-ikon Bilag 11 c - Outdoorlinjen
PDF-ikon Bilag 11 d - Erhvervsklassen
PDF-ikon Bilag 12 - Undervisning i dansk som andetsprog
PDF-ikon Bilag 13 - Sejlcenteret - skolen på vandet
PDF-ikon Bilag 14 - Svendborg natur- og miljøskole
PDF-ikon Bilag 15 - Vindebyøre Lejrskole
PDF-ikon Bilag 16 - Samarbejder mellem folkeskolen og lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv samt kunst- og kulturskoler
PDF-ikon Bilag 17 - Samarbejder mellem folkeskolen ungdomsskolen og musikskolen
PDF-ikon Bilag 18 - Vilkår og rammer for Svendborg Kommunale Juniorklubs samarbejde med folkeskolerne
PDF-ikon Bilag 19 - Principper for resursetildeling til skolerne
PDF-ikon Bilag 20 - Principper for ressourcetildeling på SFO-området 0-3 klasse
PDF-ikon Bilag 21 - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Svendborg og Ærø
PDF-ikon Bilag 22 - Skoleudviklingssamtaler
PDF-ikon Bilag 23 - Befordring af elever
PDF-ikon Bilag 24 - Hjemmeundervisning
PDF-ikon Bilag 25 - Sygeundervisning
PDF-ikon Bilag 26 - Klager over mobning
PDF-ikon Bilag 27 - ForårsSFO
PDF-ikon Bilag 28 - Meddelelsesbøger