Kommunalbestyrelsen sender Broholm-møllerne i offentlig høring

Med en ny grundig miljøvurdering i hånden har et flertal i kommunalbestyrelsen givet grønt lys til, at Broholm-møllerne kan gå ind i næste fase med enkelte tilpasninger af møllernes drift. Dermed skal projektet nu på ny sendes i offentlig høring.   

Tirsdag aften besluttede kommunalbestyrelsen at gå videre med de tre vindmøller ved Broholm. Konkret betyder det, at kommunen nu igangsætter en ny offentlig høring, hvor forslag til kommuneplantillæg, lokalplan, udkast til tilladelse og de tilhørende miljøvurderinger bliver fremlagt.

Det sker på baggrund af en opdateret miljøvurdering, som bygger på nye undersøgelser af møllernes konsekvenser for især støj samt flagermus, rød glente og andre fuglearter. Konklusionen i miljøvurderingen lyder overordnet set, at planlægningen kan fortsætte under forudsætning af enkelte tilpasninger i møllernes drift. Det drejer sig om at sikre, at støjgrænserne kan overholdes, og at begrænse risikoen for kollision mellem flagermus og vindmøllerne.

“Som kommune skal vi tage ansvar for både klima og natur. De to hensyn skal gerne gå hånd i hånd, så vi ikke i vores iver efter mere vedvarende energi ødelægger livsbetingelserne for vores natur. Heldigvis viser den nye miljøvurdering, at det godt kan lade sig gøre at opføre møllerne på en måde, der tager hensyn til naturen. Og derfor er det med ro i maven, at vi nu sender projektet i høring,” udtaler formand for Teknik- og Miljøudvalget Jesper Kiel.

Grundig miljøvurdering tager tid

I 2018 ansøgte Broholm Gods og Fuglehavegård om at etablere tre vindmøller øst for Broholm, og en plan- og miljøvurderingsproces blev dengang sat i gang.

Ved den offentlige høring i efteråret 2020 kom der imidlertid nye oplysninger frem om miljøpåvirkningen, som blandt andet havde betydning for vurderingen af støj og påvirkningen af især rovfuglen rød glente og flagermus i området. Derfor var der behov for, at ansøgeren foretog supplerende undersøgelser, som kunne danne grundlag for en ny miljøvurdering.

Når man planlægger at opstille nye vindmøller, skal de fysiske undersøgelser af dyreliv i området udføres på specifikke tidspunkter, som er relevante for de potentielt berørte dyrearters livscyklus. Fra oktober 2020 til september 2021 har ansøgerens rådgivere derfor foretaget undersøgelser ved Broholm af især forekomsten af rovfuglen rød glente og af flagermus. Samtidig er der gennemført supplerende støjberegninger, som inddrager betydningen af andre eksisterende møller i området – herunder særligt en mindre mølle ved Oure-skolerne.

Efterfølgende er undersøgelser og data blevet analyseret og vurderet, og i løbet af efteråret 2022 og i foråret 2023 har Svendborg Kommune opdateret miljøvurderingerne med den nye viden.

Møllestop for flagermus i vindstille sommernætter

De supplerende undersøgelser af flagermus har bekræftet, at der fortsat er flagermus i området, hvor man planlægger at stille møllerne op.

Ud fra et forsigtighedsprincip fastsættes der derfor i Svendborg Kommunes tilladelse krav om at stoppe alle tre møller ved lave vindhastigheder i perioden fra den 15. juli til den 15. oktober, fra solnedgang til solopgang. På de tidspunkter vil der nemlig ofte være masser af insekter langs mølletårnet, så flagermusene vil naturligt jage her.

Rød glente og andre rovfugle kan fortsat leve godt

Især rovfuglearten rød glente har været i fokus, da der i 2021 blev observeret ét ynglende par ca. 540 meter fra de planlagte vindmøller.

Bestanden af rød glente og andre fuglearter vil dog ikke blive påvirket, lyder konklusionen i miljøvurderingen.

Undersøgelsen af møllernes påvirkning af rød glente inkluderer blandt andet en vurderet risiko for, om fuglene kan blive ramt af møllerne i luften. Der er dog ikke fundet grund til at ændre i projektet af hensyn til rovfuglene.

Samlet lyder konklusionen, at:

  • yngle- eller rastesteder for dyrearter, som er beskyttet efter EU’s naturbeskyttelsesdirektiv, beskadiges eller ødelægges ikke, og de økologiske livsvilkår kan opretholdes for beskyttede dyrearter.
  • vindmøllerne vil ikke påvirke bestande af relevante fuglearter.

De næste skridt i projektet

  1. I starten af juni bliver en 15 ugers offentlig høring sat i gang. Der er tale om en ekstraordinært lang høring på grund af sommerferien. I den offentlige høring fremlægges forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, et udkast til tilladelse og de tilhørende miljøvurderinger af planerne og projektet.  Der vil blive afholdt et borgermøde i august 2023. Tidspunktet annonceres på kommunens hjemmeside.
  2. Efter den offentlige høring vil alle høringssvar blive bearbejdet og samlet i en hvidbog. Med den kan man vurdere, om der er kommet oplysninger, som giver anledning til at ændre i de fremlagte dokumenter.
  3. Hvis der ikke er anledning til ændringer, vil kommunalbestyrelsen i starten af 2024 skulle træffe beslutning om endeligt at vedtage planerne og tilladelsen til de tre vindmøller ved Broholm.
  4. Herefter vil der være fire ugers klagefrist for både planer og tilladelse.

Hvornår vindmøllerne i sidste ende skal stilles op, beslutter bygherren. En tilladelse udløber dog efter tre år. Hvis tilladelsen ikke er udnyttet inden da, skal Svendborg Kommune på ny tage stilling til, om der kan gives tilladelse, og om miljøvurderingen af projektet fortsat er dækkende for projektet.  Udnyttelsesfristen og ansøgers beslutning om at opstille vindmøllerne kan blive påvirket af en eventuel klage.

Baggrund: Større solenergi- og vindmølleprojekter i Svendborg Kommune

De tre vindmøller ved Broholm er tre ud af seks vindmøller, som Svendborg Kommunes kommunalbestyrelse har besluttet, skal være en del af en ambitiøs ramme for kapaciteten for vedvarende energi i kommunen, som blev vedtaget ved udgangen af 2022.

Det nye niveau åbner mulighed for, at der frem mod 2030 kan opstilles i alt seks nye vindmøller af 150 meter i højden og 145 hektar solcelleanlæg inden for kommunegrænsen.

Med beslutningen om at etablere seks vindmøller og 145 hektar solceller frem mod 2030 vil Svendborg Kommune opnå en selvforsyningsgrad på 63 procent. 

Den øgede kapacitet er et vigtigt led i kommunens klimahandleplan og mål om at blive klimaneutral for kommunen som geografisk område i 2050 samt målene for vedvarende energi, der sigter efter, at kommunen som geografisk enhed skal være 100 procent omstillet til vedvarende energi i 2040 og allerede i 2030 for kommunen som virksomhed (dvs. kommunens drift).

Læs mere om Broholm-møllerne

Læs om andre aktuelle større sol- og vindprojekter i kommunen.

Læs Svendborg Kommunes klimahandleplan.