Illustration Husdyrgødning
Illustration Husdyrgødning

Husdyrgødning

Udspredning og opbevaring af husdyrgødning

Lovgrundlag

Udspredning og opbevaring af husdyrgødning er omfattet af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Generelt om opbevaring af fast husdyrgødning

Se folder om opbevaring af fast husdyrgødning nedenfor, under bilag.

Generelt om udbringning
Husdyrgødning må ikke udbringes på en måde og på sådanne arealer, at der er fare for, at gødningen strømmer til søer eller vandløb, herunder dræn, ved tøbrud eller regnskyl.
Udspredning af husdyrgødning:
  • På marker, der ligger tættere end 200 meter fra byzone og sommerhusområder, må der ikke udbringes husdyrgødning på lørdage og søn- og helligdage.
  • Udbringning af husdyrgødning må ikke give anledning til unødige gener.
  • Fast husdyrgødning, der udbringes på ubevoksede arealer, skal nedbringes hurtigst muligt og inden 6 timer.
Udbringning af flydende husdyrgødning:
  • Flydende husdyrgødning skal udbringes ved slangeudlægning, nedfældning eller lignende.
  • På sort jord og græsmarker må udbringning af flydende husdyrgødning kun ske ved nedfældning. Nedfældning kan erstattes af udbringningsteknik, der er godkendt af Miljøstyrelsen til at have samme effekt som nedfældning.
Hvornår må der spredes flydende husdyrgødning?
Som udgangspunkt må der ikke udbringes flydende husdyrgødning fra høst til 1. februar, men der er mange undtagelser.
Der må således bl.a. udbringes flydende husdyrgødning:
Fra høst til 1. oktober
  • på etablerede overvintrene fodergræsarealer
  • på arealer der skal anvendes til vinterraps den kommende vinter
Fra høst til 15. oktober
  • på frøgræsmarker, hvor der er indgået kontrakt med et frøavlsfirma om levering af frø i den kommende sæson
Hvornår må der spredes fast gødning:
1. februar til 15. november