Rensning af spildevand

Forbedret rensning af spildevand

Hvis du ikke har mulighed for at få tilsluttet din ejendom til forsyningens kloaknet, skal husspildevandet fra din ejendom (vand fra afløb i køkken, bad, vaskemaskiner og lignende) renses på dit eget renseanlæg, mens vand fra tag, afløb og lignende skal sives ned på grunden, jf. spildevandsplanen for Svendborg Kommune.

Renseanlæg til husspildevandet

Inden du etablerer et renseanlæg på din ejendom, skal du sørge for, at du har de fornødne tilladelser fra Svendborg Kommune. Det er kun er autoriserede kloakmestre, der må udføre kloakarbejdet på din ejendom. Derfor er det en god idé at tage kontakt til kloakmesteren så tidligt som muligt i forløbet, da han både kan rådgive dig om valg af renseanlæg og hjælpe dig med at søge om de nødvendige tilladelser hos Svendborg Kommune. Du er velkommen til at få en forhåndsvurdering, hvis der er en drikkevandsbrønd/indvindingsboring mindre end 300 m fra den ønskede placering af et nedsivningsanlæg. Ligeledes kan vi give en forhåndsvurdering til analyser af grus til beplantede filteranlæg, idet det på Fyn er lidt vanskeligt at få gruspartier, der opfylder vejledningens bestemmelser. Vi gør opmærksom på, at det er kloakmesterens ansvar at benytte materialer, der lever op til de vejledninger, Miljøstyrelsen har udgivet for de enkelte typer renseanlæg. Under digital selvbetjening i højre side finder du de blanketter, som du skal bruge, når du søger om at etablere et renseanlæg på din ejendom. Du kan læse mere om de krav, der stilles til rensningen af spildevandet fra din ejendom i spildevandsplanen for Svendborg Kommune.

Bundfældningstank

Til et renseanlæg hører også en bundfældningstank (septik- trix- eller hustank) til slammet. 1. januar 2011 er der trådt nye regler i kraft for bundfældningstanke. Reglerne gælder for ALLE typer af renseanlæg, undtaget minirenseanlæg med en integreret bundfældningstank. For alle typer af minirenseanlæg gælder endvidere, at der skal være et slamlager med et volumen på minimum et års slamproduktion (beregnet ud fra anlæggets kapacitet - minirenseanlæg inklusive bundfældningstank). Ved ansøgning om et renseanlæg skal du og din kloakmester vedlægge dokumentation, der viser, at bundfældningstanken opfylder de nye krav. Bundfældningstanken skal tømmes en gang om året af Vand og Affald A/S, som har en tømningsordning, som du skal tilmeldes. Hvis du har brug for at få tømt tanken oftere, skal du selv tage kontakt til et slamsugerfirma.

Nedsivning af vand fra tag og overflader

Spildevand fra tagnedløb, afvanding af gårdspladser og lignende skal nedsives på grunden. Det betyder, at det ikke må ledes væk med husspildevandet til renseanlægget. Du behøver ikke at få en kloakmester til at etablere et nedsivningsanlæg for overfladevand. Men det er god idé, at du sender en tegning af anlægget og rørføringen ind til os.

Skader på renseanlæg

Renseanlæggene er ens eget anlæg, og man skal sikre, at de er i god stand. Dvs. ved eventuelle skader har man ansvaret for selv at få et anlæg udbedret. Vi anbefaler, at du sikrer, at du har en forsikring, der dækker fx ved skybrud.