Ansøgning om afdragsordning for etablering af kloak/egen forbedret spildevandsrensning

Folketinget har vedtaget en lov med tilhørende bekendtgørelse, som skal hjælpe mindre bemidlede husejere i det åbne land i forbindelse med nye spildevandsløsninger

Husstandens samlede indtægt skal være under 337.780 kr. (2023). For hvert hjemmeboende barn under 18 år øges indtægtsgrundlaget med 44.250 kr. for op til og med 4 børn. Hvis husstandens formue er større end 940.800 kr. vil der blive tillagt et formuetillæg. Logerendes indtægt regnes ikke med i husstanden, men indtægten fra udlejning skal medregnes.

Indtægtsgrundlaget er den/de senest(e) endelige årsopgørelser fra SKAT. Hvis der sker indtægtsændringer o.a. i indeværende skatteår, må kommunen ikke tage hensyn dertil.

Brug skemaet herunder til ansøgningen (sv900_2023.pdf).

Ansøgningen kan kobles sammen med medlemskab af kloakforsyningen og for pensionister og efterlønnere også med indefrysning af tilslutningsbidrag (som er på samme vilkår som for ejendomsskat).

Ordningen giver dig adgang til, at få en ordning om en minimumsfrist og en afdragsordning, hvor du:

  • Får en frist på mindst 3 år til at opfylde kommunens krav.
  • Først skal betale tilslutningsbidraget ved kloakeringsprojekt, når kloakken er tilsluttet. Normalt betales når forsyningsselskabet har lagt stikket ude i vejen, og tilslutning derved er mulig.
  • Kan anmode forsyningsselskabet om, at betale for etablering af anlægget, mod at du afdrager prisen over 20 år.

Vigtigt: Har du fået et krav om kloakering eller egen forbedret spildevandsrensning, og din husstandsindtægt ligger under grænsen, er det meget vigtigt, at du overholder fristen for at søge. Har du endnu ikke modtaget krav fra kommunen, vil du få information om ordningen sammen med det første brev om kloakering/egen forbedret spildevandsrensning.

Ordningen, med ny minimumsfrist og en afdragsordning over 20 år, gælder IKKE for ejendomme, der kun anvendes til erhverv, eller er ejet af en virksomhed, organisation, institution og lignende. Ordningen gælder for ejendomme, som benyttes til bolig, sommerhus og bolig med erhverv. Endvidere gælder ordningen for ejere, der bor et andet sted, eller hvis der eksempelvis er flere ejere, og disse bor andre steder. Hvis det sidste er tilfældet skal skemaerne afleveres samtidig.

Se også kommunens folder om ordningen herunder - (Afdragsordning og minimumsfrist - Svendborg.pdf)

HUSK at udfylde alle rubrikker for hver person, der er en del af husstanden. Er der fx for et barn ingen indtægt, så skriv venligst 0 kr i rubrikkerne i skemaets punkt C og D.

Bekendtgørelsen kan ses på linket: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167917

Det er Energistyrelsen, der fastlægger og regulerer ordningens satser. Se mere på Energistyrelsens hjemmeside via linket under "Læs også".

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 3017 5417 og 3017 5423.

Ansøgningsskema og vejledning er opdaterede pr. 8. december 2021. (Vær opmærksom på, at formuegrænsen er justeret).