LAR

Lokal Afledning af Regnvand

Med vedtagelsen af spildevandsplanen i oktober 2013 gav byrådet Vand & Affald og administrationen den opgave at kigge på alternativer til at lave et to-strenget kloaksystem, ”separatkloakering”.

Der udføres et forsøg i et afgrænset kloakområde i Kogtvedkvarteret, hvor en række ejendomme frivilligt frakobler tagvandet fra fælleskloakken og løser det på egen grund.

I foråret 2015 har Vand og Affald fået vedtaget et administrationsgrundlag for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.

Hvis din ejendom ligger i et fælleskloakeret område, og hvis du vil lave et LAR-anlæg, er der mulighed for at få tilslutningsbidraget udbetalt, svarende til knap 24.000 kr. inkl. moms. Se mere herom på Vand og Affalds hjemmeside http://vandogaffald.dk/spildevand/lar-lokal-afledning-af-regnvand. Administrationsgrundlaget beskriver flere scenarier, for eksempel, hvis en lille del af ejendommen ikke kan kobles fra.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at frakoblingen af tagvandet skal foretages af en autoriseret kloakmester. Med et LAR-anlæg overtager du selv ansvaret for dit tagvand fremover. Svendborg Kommune vil justere BBR til de nye forhold.

Det er også vigtigt, at du er opmærksom på, at tagvandet skal holdes på din egen grund. Det gælder også i tilfælde af voldsom regn. Vi anbefaler derfor, at en kloakmester hjælper dig med dimensionering og etablering af faskiner. Anlægsgartner kan hjælpe med dimensionering og anlæg af regnbede og bassiner.

Ansøgning:
Ansøgning om nedsivningstilladelse sendes til keu@svendborg.dk. Ansøgningen skal beskrive, hvad du vil etablere, afstande til hus og skel (vedlæg en skitse) og en beregning af faskinen/regnbedet.

 • Spildevandskommiteen har udviklet et regneark til dimensionering af faskiner og regnbede.
  Her finder du regnearket til LAR-dimensionering (Spildevandskommiteen, IDAs hjemmeside - se under Dokumenter til download.
  I regnearket indlægges følgende data: Års middelnedbør 669 mm; sikkerhedsfaktor 1,2; gentagelsesperiode 5 år.
   
 • Der gælder følgende afstandskrav, så nedsivning sker med  minimum:
  5 meter fra beboelse og bygninger med kælder.
  2 meter fra andre bygninger (garager, udhuse).
  2 meter fra skel.
  25 meter fra vandløb og søer .
  25 meter fra vandboringer.
   
 • Jorden må ikke være forurenet, da forureningen kan transporteres med regnvandet og forurene grundvandet. På www.svendborg.dk  kan du på ”kort over Kommunen” finde din ejendom frem. I menuen til venstre vælger du ”Tekniske anlæg og forsyninger” og herunder vælges ”Miljøportalen – jordforurening”, hvor du  sætter flueben. Du kan lave nedsivning/regnbede i områder med områdeklassificering.

 

Hvis tagvandet skal udledes til et dræn/rørlagt vandløb kræver det en udledningstilladelse og en medbenyttelsestilladelse, se http://www.svendborg.dk/erhverv/miljoe-og-vand/vandloeb/vejledninger-vedr-vandloeb-generelt/medbenyttelse-af-og-afledning.

Hvis tagvandet skal udledes til et åbent vandløb eller havet, kræver det en udledningstilladelse. Der søges herom ved at skrive til os her, hvor du beskriver, hvad du vil lave. Hvis der skal udledes til havet og der etableres et nyt afløb, kræver det også en tilladelse fra Kystdirektoratet. Kontakt gerne Team Vand på +45 30175423 og hør nærmere i din konkrete sag.