Indledning

Svendborg Kommunes Handleguide – Beredskabsplan tager udgangspunkt i:

 • Gældende lovgivning i Serviceloven, Sundhedsloven, Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven, Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område
 • Svendborg Kommunes værdier
 • Den sammenhængende Børne- og ungepolitik i Svendborg kommune
 • Svendborg Kommunes Vision for Læring og Dannelse


Udgangspunktet for samarbejdet omkring børn og unge med særlige behov og deres familier tager afsæt i en inddragende, anerkendende og ressourceorienteret tilgang til børnene, de unge og deres forældre.

 

Faglig etik

I Svendborg Kommune har vi fokus på børn med behov for særlig støtte.
Det er vores mål at bevare dette fokus med udgangspunkt i børnenes hverdag gennem normalsystemet.
Handleguiden "Vores fælles Børn" - er også Svendborg Kommunes Beredskabsplan, der beskriver, hvordan vi kommer fra bekymring til handling og beskriver, hvordan samarbejdet med familien og samarbejdspartnere skal foregå, for at der kan ydes den bedste hjælp.

 

Lov om social service kræver, at du handler

For at sikre, at barnet får den nødvendige hjælp, er der i loven nogle ting, du skal gøre, hvis du får mistanke om omsorgssvigt eller om overgreb på børn og unge. Ifølge loven har du pligt til at underrette de sociale myndigheder, dvs. Familieafdelingen i Svendborg Kommune, hvis et barn er udsat for omsorgssvigt.

Underretningen giver mulighed for at hjælpe barnet og familien.

Handleguiden giver dig en hjælp til at vurdere om barnet har behov for støtte, før du evt. sender en underretning til Familieafdelingen. Handleguiden beskriver også, hvordan og hvornår du har mulighed for at lave en dialogbaseret underretning.

Du kan se et uddrag af loven og et eksempel på et underretningsskema bagerst i guiden.

Den faglige etik i forhold til børn, unge og familier handler om at kunne vurdere, hvad man bør gøre. Hvad vil være ”det gode” og ”det rigtige” at gøre for barnet, den unge og deres familier?

 

God faglig etik handler om opnåelse af:

 • kvalitet i den måde, vi yder vores indsats som kommunalt ansatte i forhold til de børn, unge og familier, der har behov for særlig støtte.
 • at de, der har behov for særlig støtte, føler sig set, hørt og forstået.
 • at kunne give et brugbart svar/tilbud ud fra det, vi har set, hørt og forstået.
 • mulighed for at hjælpe de børn, der har behov for særlig støtte, med at tage det næste hensigtsmæssige skridt på vejen til at mestre deres liv.
 • tydeliggørelse af hvilke skemaer og vejledninger, vi kan bruge i arbejdet.
 • at vi får indblik i egne og andres handlemuligheder i arbejdet.
 • at give klarhed over muligheder for at anke en afgørelse.
 • at vi er afklaret omkring vores egen rolle.
 • at vi, til enhver tid, kan formidle og have tillid til, at der bliver ydet den bedste indsats ud fra de forudsætninger, der måtte være for arbejdet.


Det er en konstant udfordring for os, der arbejder professionelt med børn, at identificere børn i udsatte positioner. Det er ikke altid, der er tydelige tegn på udsatheden. Udfordringen består i, hvordan vi får den relevante viden og faglighed til at nå barnet og familien på bedste og hurtigste måde.

 

Handleguiden - Beredskabsplanen er et redskab, der anvendes til at vurdere og handle ud fra:

 • når du får mistanke om risikofaktorer, eksempelvis omsorgssvigt, eller oplever, at et barn af andre årsager har behov for særlig støtte.
 • når du skal handle hurtigt og vide, hvad der er dit ansvar.
 • når du har brug for viden om hvilke oplysninger, der skal være i en underretning til de sociale myndigheder.
 • når du skal arbejde godt sammen med andre fagfolk, der arbejder professionelt med børn med behov for støtte.”Enhver borger skal opleve at
alle døre er den rigtige dør!”