Afsnit 7 Besparelser og høringssvar

I budget 2015 er der i 2016 og overslagsårene 2017-19 afsat en besparelsespulje på 7,3 mio. kr.

I budgetforliget er der tilknyttet følgende bemærkninger til puljen:

Selve udmøntningen af puljen afventer imidlertid kendskab til de økonomiske rammer for budgetlægningen for 2016. Hvis likviditetstilskuddet i 2016 – og indtægtsbudgettet i øvrigt – muliggør det, vil hele eller dele af udmøntningen blive annulleret. Forligsparterne er enige om, at man vil tilgodese social- og sundhedsområdet og børn- og ungeområdet.

 

Økonomiudvalget har besluttet, at processen for udmøntning af rammebesparelsen følger samme proces for udmøntning af tilsvarende besparelsespulje i budget 2015:

  • at puljen fordeles på baggrund af fagudvalgenes serviceudgifters andel af de samlede serviceudgifter.

Forslag til udmøntning af rammebesparelsen udarbejdes af fagudvalgene og godkendes senest på fagudvalgenes møder i august, og indgår i et samlet sparekatalog til brug for de politiske prioriteringer/drøftelser efter sommer­ferien, hvor resultatet at kommuneaftalen også foreligger.

Økonomiudvalget har ligeledes fastlagt, at forslagene sendes i høring fra medio maj 2015 med høringsfrist den 19. juni 2015, kl. 12.00, således at indkomne høringssvar kan indgå i fagudvalgenes møder i august.

Det skal bemærkes, at ved behandling af forslagene i Økonomiudvalget var Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti imod udmøntningen af sparekravet og henviste til eget budgetforslag. Enhedslisten kunne ikke tiltræde kravet om besparelser, som der ikke er belæg for.

 

Udvalgenes rammebesparelser findes nederst på siden, sammen med de indkomne høringssvar.