Udeservering
Udeservering

Udeservering

I Svendborg kan ejere af restauranter, cafeer og andre beværtninger få tilladelse til at bruge dele af det offentlige vejareal foran deres restaurant eller cafe til udeservering.

Der skal imidlertid tages hensyn til, at arealets indretning sikrer en brand- og redningsvej gennem gaden samt en redningsvej ind i bygningerne. Derudover skal der også tages hensyn til det æstetiske udtryk, som er beskrevet i Skilte og Facadelokalplan 290 samt i kommuneplanens beskrivelse af kulturmiljøet Middelalderbyen.

Ansøg om tilladelse til brug af vejareal til udeservering på kommunens hjemmeside.

Alle gader er ikke ens, hvorfor det ikke er alle steder, det er muligt at få tilladelse til udeservering. I forbindelse med ansøgning om udeservering, vil kommunen i nogle tilfælde sende ansøgningen i høring hos relevante myndigheder.

Retningslinjer:

 • Restauratøren må kun disponere over det areal, der er blevet anvist af kommunen.
 • I gågaderne gælder, at udeservering kun må opsættes i arealet fra facaden og til den anviste markering i vejbelægningen, som viser brand- og redningsvejens forløb.
 • Udeservering må kun være opstillet på vejarealet i restaurantens åbningstid. Dog skal vejarealet være ryddet og rengjort senest kl. 00.30. Det betyder, at godkendte markiser skal være kørt ind, parasoller slået ned, og møbler skal være samlet ind mod facaden, så de fylder mindst muligt, og så der ikke kan tages ophold.
 • Der skal sikres brand- og redningsvej gennem gaden og bygningernes godkendte redningsåbninger skal holdes frie. Det betyder, at der ikke må fastgøres inventar i belægningen eller til facaden. Alt inventar skal være let eller på hjul, så det af én person nemt og uden brug af nøgle eller særligt værktøj hurtigt kan fjernes ved akut behov.
 • Serveringsarealet må ikke afgrænses af fast læskærm eller lignende, men kan i særlige tilfælde kræves afgrænset med steler eller lignende let flytbar indretning i ca. 1 meters højde.
 • Let flytbar rullebar kan anvendes. Den skal så langt inde på det tilladte udeserveringsareal som muligt, og som udgangspunkt skal evt. kø rummes inde på det tilladte udeserveringsareal.
 • Serveringsarealet skal fremstå ryddeligt og rent.
 • Arealet må kun indrettes med inventar, der er beskrevet og godkendt.
 • Terrassevarmere kan opstilles én pr. 10-12 m2 serveringsareal. Dog bør terrassevarmere begrænses mest muligt af miljømæssige hensyn.

Det kan være svært at angive præcise retningslinjer for udeserveringens karakter og udseende. Men som udgangspunkt skal det falde naturligt ind i gademiljøet. Svendborg Kommune forbeholder sig derfor ret til at forbyde bestemte udeserveringer, såfremt det vurderes ikke at være foreneligt med det naturlige gademiljø, byrumsæstetik, kulturhistorie og en sikker færdsel.

Vær opmærksom på følgende:

 • Kommunalt gadeinventar som bænke, belysningsmaster, skilte og beplantning må ikke anvendes i forbindelse med udeservering – ej heller til fastgørelse af inventar.
 • Udeservering må ikke blokere for fodgængeres mulighed for at krydse gaden eller benytte det indrettede gangareal.
 • Udeservering må ikke blokere for brand- og redningsveje gennem gaden eller ind i bygninger samt for porte, passager og indgange til bygninger.
 • Indretningsgenstande og klapskilte må ikke skærme for offentlig skiltning og trafikregulerende foranstaltninger. Det skal opstilles inden for arealet, der må benyttes til udeservering.
 • Der må ikke anvendes åben ild, fakler og lignende. som kan udgøre en fare for færdslen
 • Serveringsarealet må ikke tildækkes med gulvtæppe, måtte el.lign. medmindre andet er aftalt.
 • Opsætning af markise over udeserveringsarealet skal godkendes. Parasoller i afdæmpede farver må benyttes. Der må kun være anført butiksnavn/logo i maksimal højde 10 cm på parasolskørtet. Benyttes parasol, skal der være et frirum fra vejbelægning til parasol på 2,3 meter. Parasollen må ikke række ud over arealet, der må benyttes til udeservering. Tilladte bøsninger til parasoller skal kunne dækkes med fasthængende jerndæksler, hvis overflade skal være i vejarealets niveau. Etablering af bøsninger kræver særskilt tilladelse.


Ved ansøgning om udeservering forbeholder Svendborg kommune sig ret til at foretage en konkret vurdering i hver enkelt sag.

Kommunen fører jævnligt tilsyn, og forbeholder sig til enhver tid ret til at kræve vejarealet ryddet, hvis arealet skal benyttes til andet formål, eller hvis det vurderes at ovenstående regler og retningslinjer for udeservering ikke følges.

Restauratøren er til enhver tid ansvarlig for at overholde evt. anden relevant lovgivning, herunder bygningens godkendelse af brandmyndigheden i forbindelse med brandsyn o.lign.