Svendborg Torv
Torvehandel Svendborg Torv

Retningslinjer for torvehandel i Svendborg by

Disse retningslinjer for torvehandel i Svendborg by, håndhæves af formanden for Torvehandlerne. 

Torvet og Ramsherred

Stadepladser kan anvises på Torvet og Ramsherred i Svendborg by.

Opdeling af Torvet

Områderne for stadepladser er på vedhæftede plan markeret med farver og kan lånes i pladser af 4x4 m og op til 16x4 m i længden.

Opdeling af Ramsherred

Der kan etableres stadepladser fra Rådhusets hovedtrappe og til Torvet, som vist på vedhæftede plan.

Taler omstændighederne, efter Trafik og Infrastrukturs skøn, for at fravige bestemmelserne om stadepladsernes fordeling og størrelse, kan Trafik og Infrastruktur give dispensation.

Der må ikke parkeres foran Rådhusets trappe i indtil 15 m til begge sider, medmindre der er tale om kørsel med brudepar.

Hvilke varer må sælges

Forarbejdede produkter frembragt ved landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri, husflidsprodukter samt færdigtilberedt mad må sælges ved torvehandlen.

Husflidsprodukter kan eksempelvis være lokalt forarbejdede varer, som lædervarer, smykker, tasker, stoffer, keramik, glas, lys, fodtøj, tøj, kunsthåndværk samt brugskunst.

Varer der er købt på Torvet må ikke genforhandles på Torvet. Dette gælder uanset om varerne er forudbestilte.

Tilladelser

Enhver, der efter næringsloven kan drive handel i Danmark, kan deltage i torvehandel.

For at mangfoldigheden i udbuddet af varer på Torvet opretholdes, skal ansøgningen om tilladelse til en stadeplads sendes til:

Svendborg Kommune, Trafik og Infrastruktur
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge
eller digitalt på ti@svendborg.dk.

Tildeling af stadepladsen sker ved kontakt til formanden for Torvehandlerne.

Tilladelse til torvehandel er personlig og kan ikke overdrages. Såfremt selskaber, herunder aktie- og anpartsselskaber, vil etablere en stadeplads, skal der udpeges en person, som hæfter for pladsen.

Tilladelsen gælder indtil selskabet skifter CVR nr. eller den ansvarlige person udskiftes.

Tildelingen af pladser sker efter længden af perioden for stadeplads, således at helårsstadepladser har fortrinsret. Udgangspunktet tages i den nuværende pladsfordeling ved reglernes ikrafttræden.

Tilladelsen gælder kun for den plads, der anvises.

Fremleje eller udlån af stadepladsen er ikke tilladt, det gælder såvel faste stadepladser, som stadepladser af kort varighed.

Tilladelsen eller kopi af tilladelsen skal forefindes på torvestedet under udførelse af torvehandel, og skal på forlangende fremvises for en af Svendborg Kommunes befuldmægtigede person eller andre offentlige myndigheder.

Kræver salget i øvrigt andre former for godkendelser, er det stadepladsholderens ansvar at indhente disse.

Trafik og Infrastruktur er bemyndiget til at udstede et påbud til en stadepladsholder i tilfælde af overtrædelse af retningslinjerne. Dette meddeles først som en mundtlig henstilling, derefter et skriftligt varsel om påbud og til sidst et skriftligt påbud. Et påbud vil medføre at stadeholderen bortvises.

Ingen tilladelse eller kontrakt kan tillægges eksklusivitet.

Ved opstilling af boder, hvor der forhandles drikke- eller fødevarer, henstilles der til, at man søger information vedrørende hygiejne, servering, handel m.m. hos Fødevareregion Syd.

Regler for stadepladser

Al kommunikation mellem Svendborg Kommune og torvehandlerne foregår gennem formanden for Torvehandlerne.

Retten til en fast stadeplads kan bortfalde, såfremt stadepladsen ikke benyttes ugentligt.

Hvis man er forhindret i at passe sin stadeplads, skal man melde afbud til formanden for Torvehandlerne.

Ved gentagne udeblivelser og efter en mundtlig henstilling, derefter et skriftligt varsel om påbud og til sidst et skriftligt påbud, vil en stadeholder bortvises og pladsen overdrages til anden side. Enhver stadeholder skal holde sig inden for den plads, som de har fået anvist.

Det er ikke tilladt at råbe varer frem.

Særlig brug af Torvet

Såfremt der er vejarbejde eller afholdes særlige arrangementer i byen, der kræver brug af Torvet, kan der ske ændringer i placeringen af stadepladser. Enhver stadepladsholder må acceptere den plads, der anvises af Svendborg kommune.

Åbningstider

Torvet er åbent for torvehandel:

Onsdage kl. 9.00 til 17.30. Pladsen skal værre ryddet kl. 18.00.
Lørdage kl. 9.00 til 14.00. Pladsen skal være ryddet kl. 14.30.

Alle torvehandlere skal holde åben for handel i perioden onsdag mellem 9.00 og 17.30 og lørdag mellem kl. 9.00 til 14.00.

De torvehandlere, som har en fast plads, skal være på torvet senest kl. 8.00, idet de løse stadepladser vil blive anvist fra kl. 8.30.

Torvehandlerne må ikke forlade Torvet før torvetidens ophør, medmindre man har udsolgt. Nedpakning af stadepladsen skal ske uden gener for de resterende torvehandlere.

Formanden for Torvehandlerne eller dens stedfortræder kan afkorte perioden under særlig omstændigheder.

Rengøring

Stadepladsholderen er ansvarlig for rengøring under og efter torvehandelen. Er rengøringen mangelfuld, således at Svendborg Kommune finder yderligere rengøring efter torvehandelen nødvendig, pålægges stadepladsholderen udgift til dette plus et gebyr på 300 kr.

Manglende betaling eller gentagen uordentlighed kan medføre bortvisning.

Biler på Torvet

Stadepladserne er beregnet til opstilling af boder. Opstilling af og salg fra mindre biler (under 3.500 kg totalvægt) og trailere eller særlige salgsvogne tillades dog i begrænset omfang. 

Hvis stadeholderen har salg fra en trailer, ændret vogn eller salgsvogn, er det ikke tilladt at have en privat bil stående på Torvet.

Formanden for Torvehandlerne har ret til at bortvise enhver bil fra Torvet, som ikke vurderes nødvendig for salg af varer.

Parkering på Torvet er ikke tilladt.

Elforbrug på Torvet og Ramsherred

Forbrug af elektricitet fra kommunens el-skabe på Torvet kan finde sted i mindre omfang.

Ved et mere omfattende forbrug kan Trafik og Infrastruktur stille krav om, at der for stadepladsholderens regning monteres bimåler.

Forbruget afregnes efter aflæsning af bimåleren og efter den til enhver tid gældende takst på aflæsningstidspunktet.

Hyppighed med hensyn til aflæsning af måler aftales mellem stadepladsholderen og Trafik og Infrastruktur.

Parkering af køretøjer

Stadepladsholdere kan på lørdage parkere køretøjer under 3500 kg på ledige parkeringspladser på Teatergade og Fruestræde.

Lastbiler, vogntog og trailere kan parkeres på Dronningemaen over for Naturama på pladserne, der er reserveret til turistbusser.

Tilladelse til at parkere i Teatergade og Fruestræde samt ved Dronningemaen gælder kun i tidsrummet, hvor der afvikles torvehandel.

Ansvar

Ansvar for person- og tingsskade samt eventuel anden skade, der forvoldes på grund af brugen af Torvet, påhviler alene den, der er ansvarlig for den pågældende brug.

Svendborg Kommune påtager sig intet ansvar for sådanne skader.

Enhver bruger af Torvet er selv ansvarlig for, at der tegnes de fornødne forsikringer i forhold til brugen af Torvet.

Vedtaget i Teknik- og Erhvervsudvalget den 7. maj 2020.