Vareudstilling
Vareudstilling

Vareudstilling

I Svendborg kan butiksejere/-lejere bruge dele af det offentlige vejareal foran deres butik til vareudstilling.

Der skal imidlertid tages hensyn til, at arealets indretning sikrer en brand- og redningsvej gennem gaden samt en redningsvej ind i bygningerne. Derudover skal der også tages hensyn til det æstetiske udtryk, som er beskrevet i Skilte og Facadelokalplan 290 samt i kommuneplanens beskrivelse af kulturmiljøet Middelalderbyen.

Alle gader er ikke ens. Derfor kan der være stor forskel på størrelsen af det areal, der kan benyttes til vareudstilling.

Retningslinjer:

 • Vareudstilling på fortov må kun opstilles under forudsætning af, at der kan friholdes en 1,5 m bred gangzone. Vareudstillingen skal placeres tættest på butikkens facade.
 • I gågaderne gælder, at vareudstillingen kun må opsættes i arealet fra facaden og til den anviste markering i vejbelægningen, som viser brand- og redningsvejens forløb.
 • Vareudstilling må kun være opstillet på vejarealet i butikkens åbningstid. Efter lukketid skal vejarealet ryddes og arealet være rengjort.
 • Der skal sikres brand- og redningsvej gennem gaden og bygningernes godkendte redningsåbninger skal holdes frie. Det betyder, at der ikke må fastgøres inventar i belægningen eller til facaden. Alt inventar skal være let eller på hjul, så det af én person nemt og uden brug af nøgle eller særligt værktøj hurtigt kan fjernes ved akut behov.
 • Vareudstilling må maksimum være 1,6 meter høj.
 • Ved vareudstilling er der kun tale om udstilling og ikke gadesalg – og kun af varer fra den pågældende butik. Salget skal foregå inde i butikken.
 • Der må opstilles en bemandet / ikke bemandet informationsstander f.eks. med smagsprøver eller informationsmateriale om et produkt, men man må ikke have pågående adfærd, der må ikke spilles musik, råbes eller ringes med klokke.
 • Udstillingsarealet skal fremstå ryddeligt og rent.
 • Arealet må kun indrettes med inventar, der er beskrevet og godkendt.
 • Er der erhvervsdrivende i flere etager, skal de indbyrdes træffe aftale om fordeling af arealet, og har fælles ansvar for at nærværende tilladelses vilkår overholdes.

Det kan være svært at angive præcise retningslinjer for vareudstillingens karakter og udseende. Men som udgangspunkt skal udstillingen falde naturligt ind i gademiljøet. Svendborg Kommune forbeholder sig derfor ret til at forbyde bestemte vareudstillinger, såfremt det vurderes ikke at være foreneligt med det naturlige gademiljø, byrumsæstetik, kulturhistorie og en sikker færdsel.

Vær opmærksom på følgende:

 • Kommunalt gadeinventar som bænke, belysningsmaster, skilte og beplantning må ikke anvendes i forbindelse med vareudstilling – ej heller til fastgørelse af udstillede varer.
 • Vareudstilling må ikke blokere for fodgængeres mulighed for at krydse gaden eller benytte det indrettede gangareal.
 • Vareudstilling må ikke blokere for brand- og redningsveje gennem gaden eller ind i bygninger samt for porte, passager og indgange til bygninger.
 • Udstillingsgenstande og klapskilte må ikke skærme for offentlig skiltning og trafikregulerende foranstaltninger. Det skal opstilles inden for arealet, der må benyttes til vareudstilling.
 • Der må ikke anvendes åben ild, fakler og lignende som kan udgøre en fare for færdslen.
 • Udstillingsarealet må ikke tildækkes med gulvtæppe, måtte el.lign.
 • Der må ikke opstilles pavillon eller lignende på udstillingsområdet. Parasoller i afdæmpede farver må benyttes. Der må kun være anført butiksnavn/logo i maksimal højde 10 cm på parasolskørtet. Benyttes parasol, skal der være et frirum fra vejbelægning til parasol på 2,3 meter. Parasollen må ikke række ud over arealet, der må benyttes til vareudstilling. Tilladte bøsninger til parasoller skal kunne dækkes med fasthængende jerndæksler, hvis overflade skal være i vejarealets niveau. Etablering af bøsninger kræver særskilt tilladelse.

Kommunen fører jævnligt tilsyn, og forbeholder sig til enhver tid ret til at kræve vejarealet ryddet, hvis arealet skal benyttes til andet formål, eller hvis det vurderes at ovenstående regler og retningslinjer for vareudstilling ikke følges.

Butiksejere/-lejere er til enhver tid ansvarlig for at overholde evt. anden relevant lovgivning, herunder bygningens godkendelse af brandmyndigheden i forbindelse med brandsyn o. lign.