Vareudstilling
Vareudstilling

Vareudstilling

Det er muligt at få tilladelse til at bruge dele af det offentlige vejareal foran ens butik til at udstille varer.

I Svendborg Kommune kan butiksejere/-lejere få tilladelse til at bruge dele af det offentlige vejareal foran deres butik til vareudstilling.

Da alle veje ikke er ens indrettet hvad angår fortov og kørebane, er nogle veje,  herunder gågaderne, blevet opdelt i bestemte zoner (gang-, mellem- og kørezone). Vareudstilling er på disse veje kun tilladt i mellemzonen. Du kan kontakte os, hvis du ønsker oplyst, hvad der gælder på din vej.

Udover tilladelse til vareudstilling, skal man også betale en årlig leje for brug af vejarealet.

Retningslinjer

 • Vareudstillingen må kun opstilles på fortov under forudsætning af, at der kan friholdes en 1,5 m bred gangzone
 • Vareudstillingen skal holdes i en afstand af mindst 50 cm fra kantsten.
 • Særligt for bestemte gader, herunder gågaderne: Vareudstilling er kun tilladt i mellemzonen
 • Vareudstillingen må maksimum være 1,6 meter høj
 • Vareudstillingen må kun være opstillet i butikkens åbningstid
 • Er der erhvervsdrivende i flere etager, skal de indbyrdes træffe aftale om fordeling af arealet
 • Udstillingsarealet skal efterlades rengjort efter brug
 • Hvis der ligger flere butikker langs gaden, skal alle butikker så vidt muligt følge samme indretning

Det kan være svært at angive præcise retningslinjer for vareudstillingens karakter og udseende. Men som udgangspunkt skal det falde naturligt ind i gademiljøet. Svendborg Kommune forbeholder sig derfor ret til at forbyde bestemte vareudstillinger, hvis det vurderes ikke at være foreneligt med det naturlige gademiljø og en sikker færdsel.

Vær opmærksom på følgende:

 • Ved vareudstilling er der kun tale om udstilling og ikke salg – og kun af varer fra den pågældende butik. Endvidere må der ikke opstilles en bemandet / ikke-bemandet informationsstander f. eks. med brochurer, informationsmateriale om salg af et produkt. Det skal foregå inde i butikken.
 • Vareudstillingen må ikke blokere for fodgængeres mulighed for at krydse gaden
 • Vareudstillingen må ikke blokere for porte, passager og indgange
 • Kommunalt gadeinventar som bænke, skilte og beplantning må ikke anvendes i forbindelse med vareudstilling – ej heller til fastgørelse af udstillede varer
 • Udstillingsgenstande og klapskilte må ikke skærme for offentlig skiltning og trafikregulerende foranstaltninger
 • Der må ikke anvendes levende lys, fakler og lignende, som kan udgøre en fare for færdslen
 • Udstillingsarealet må ikke tildækkes med gulvtæppe, måtte eller lignende

Svendborg Kommune foretager et skøn i hver enkelt ansøgning og fører jævnligt tilsyn for at sikre, at retningslinjerne bliver fulgt.