Relationer, kommunikation og samarbejde

Relationer, kommunikation og samarbejde

Relationer og kommunikation i et borgerinddragende samarbejde mellem borgere med demens, familie, sundhedsprofessionelle og frivillige

Projektansvarlig Lene Moestrup 

Præsentation 
Lene Moestrup er udover ansættelsen som forsker i UCL ansat som lektor på sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg. Lene Moestrup er sygeplejerske med en sundhedsvidenskabelig kandidatuddannelse og en ph.d. grad fra Syddansk Universitet. Lene Moestrups forskning omhandler eksistentielle aspekter af livet hos patienter med palliativ sygdom herunder et fokus på eksistentiel kommunikation mellem professionelle og patienter/pårørende. Hun arbejder primært med etnografiske metodetilgange som deltagerobservation og interviewundersøgelser.

Forskningsfelter

  • Palliativ tværsektoriel indsats
  • Eksistentiel psykologi (religiøse, spirituelle og sekulære forhold)
  • Demens
  • Kommunikation
  • Metodeudvikling

 

Kontaktoplysninger
Lene Moestrup
Seniorforsker, lektor               

Afdelingen for anvendt sundhedsforskning
University College Lillebælt
Niels Bohrs Alle 1
5230 Odense M

Telefon: 29 90 21 68                                                            

Mail: lemo2@ucl.dk

 

Projektidé 

I efteråret 2016 fremlagde regeringen en demenshandleplan ”Et trygt og værdigt liv med demens – Den nationale demenshandleplan 2025”. Målsætningen her er bl.a., at behandling og pleje af mennesker med demens skal tage udgangspunkt i den enkeltes behov og værdier, og at pårørende skal inddrages aktivt og have mere støtte i livet som pårørende (Sundheds- og Ældreministeriet 2016). Som beskrevet i Den nationale demenshandleplan er mennesker med demens lige så forskellige som alle andre mennesker.

Fælles er det imidlertid, at afhængigheden af hjælp og støtte fra andre bliver større, efterhånden som sygdommen udvikler sig. Det kan dreje sig om rådgivning og vejledning tidligt i sygdomsforløbet til omfattende pleje, omsorg og palliative indsatser i livets sidste faser. Som oftest vil mennesker med demens og de pårørende komme i kontakt med en kommunal indsats og dermed skulle samarbejde med sundhedspersonale, enten imens den demensramte bor i eget hjem, eller når den demensramte flytter i plejebolig eller på plejehjem. Den hjælp og støtte, der gives, har ofte afgørende betydning for at kunne få en hverdag med demens til at fungere. De konkrete indsatser skal afspejle de oplevelser og ønsker, som mennesker med demens og deres pårørende har og samtidig baseres på den bedste og nyeste viden om, hvad der kan bidrage til større trivsel, livskvalitet og værdighed i den demensramtes hverdag i alle faser af sygdommen (Sundheds- og Ældreministeriet 2016). Der er hermed behov for brugerbaseret forskning, der med udgangspunkt i mennesket med demens og de pårørendes værdier sætter fokus på, hvad de som brugere har behov for, og hvad de ønsker og forventer i samarbejdet med den kommunale sektor.

Formål

  • At identificere evidensbaseret viden omhandlende mennesker med demens og deres pårørendes behov og ønsker til samarbejdet med sundhedsprofessionelle i den primære sundhedssektor
     
  • Med afsæt i mennesker med demens og deres pårørendes ønsker og behov og med inddragelse af teoretisk evidensbaseret viden samt sundhedspersonalets erfaringer om det praktisk mulige søges det at udvikle og implementere nye modeller / tiltag / initiativer med henblik på at optimere samarbejdet mellem mennesker med demens, pårørende og sundhedsprofessionelle i den kommunale ældresektor i Svendborg Kommune.

 

Tidsplan Forskningsaktiviteter
Januar - juni/juli 2017

Litteratursøgning med fokus på borgere med demens i tidlig fase og deres ønsker og behov i relation til samarbejde med sundhedsprofessionelle

Litteratursøgning med fokus på pårørendes ønsker og behov i relation til samarbejde med sundhedsprofessionelle

Interviews med borgere med demens i tidlig fase (Bikva modellen trin1)

Fokusgruppeinterviews med pørørende både i og udenfor demensbyen (Bikva modellen trin1)

Feltstudier med fokus på samarbejde mellem pårørende og sundhedsprofessionelle i demensbyen

August - december 2017

Dataanalyse, resultatopgørelse og præsentationer - afklaring af, hvad der kan anvendes i undervisning

Fokusgruppeinterviews med relevante sundhedsprofessionelle (Bikva modellen trin 2-3)

Dataanalyse, resultatopgørelse og præsentationer - afklaring af, hvad der kan anvendes i undervisning

Udarbejdelse af artikler og materiale til uddannelserne

Januar - juli 2018

Afholdelse af Workshop (Bikva modellen trin 4)

Dataanalyse, resultatopgørelse, præsentationer og diskussion af resultater - afklaring af, hvad der kan implementeres / anvendes i undervisning

Implementering af tiltag/initiativer og facilitering af dette

Udarbejdelse af artikler og materiale til uddannelserne

 

August - september 2018

Implementering af tiltag / initiativer og facilitering af dette

Udarbejdelse af artikler og materiale til uddannelserne

Januar - juli 2019

Analysere og evaluere implementeringen

Udarbejdelse af artikler og materiale til uddannelserne