Betydningen af de sundhedsprofessionelles kompetencer i Demensbyens hverdag

Betydningen af de sundhedsprofessionelles kompetencer i Demensbyens hverdag

Samspillet mellem sundhedsprofessionelles kompetencer og muligheder for en aktiv, værdig og meningsfyldt hverdag for borgere med demens

Projektansvarlig Hanne Kaae Kristensen 

Præsentation
Hanne Kaae Kristensens forskning omhandler tværsektoriel social- og sundhedsfaglig praksis, der foregået i tæt samarbejde med regionale og kommunale arbejdssteder. Her prioriteres især forskning, der udvikler og implementerer ny viden i et tværprofessionelt og internationalt perspektiv med vægt på brugerinddragelse, vidensdeling og høj kvalitet

Forskningsfelter 

  • Demens 
  • Rehabilitering 
  • Implementeringsforskning 
  • Aktivitetsvidenskab 
  • Ergoterapi 

Kontaktoplysninger 
Hanne Kaae Kristensen
Docent, Lektor 

Afdelingen for anvendt sundhedsforskning
University College Lillebælt
Niels Bohrs Alle 1
5230 Odense M 

Telefon: 24 94 68 20

Mail: hkkr@ucl.dk 

Ph.d.studerende Kamilla Kielsgaard

Titel på ph.d. projekt: 
Udvikling, implementering og evaluering af tilgange til fremme af deltagelse i meningsfulde aktiviteter for borgere med demens.

 

Projektidé 

Regeringen ønsker at styrke både kvaliteten og indholdet i de tilbud, der gives til menne­sker med demens.

Dels ved fortsat at udvikle, samle og formidle viden om social- og sundhedsfaglige indsatser og dels ved at fremme brugen af de indsatser og metoder, som vi ved, har en positiv effekt for mennesker med demens (Sundheds- og Ældreministeriet 2016).

Forskning i demens er således afgørende for at højne og styrke demensindsatsen i alle faser af sygdommen (Sundhedsstyrelsen 2016).

Ifølge Sundhedsstyrelsens er der generelt en mangel på sammenhæn­gende viden og formidling om indhold, kvalitet og effekterne af de sociale- og sund­hedsfaglige indsatser og metoder, der med fordel kan tilbydes mennesker med demens.

Den nationale demenshandlingsplan frem mod 2025 peger desuden på, at der er behov for et markant løft af demensindsatsen i Danmark. Her er der behov for målrettet fokus på, hvordan viden og kompetenceudvikling i demens kan omsættes i praksis og blive implementeret i de daglige arbejdsgange, for viden og kompetenceudvikling gør først en forskel for kvaliteten i demensindsatsen, når den gøres anvendelig i praksis.

I den sammenhæng er der behov for, at kompetenceudviklingen lokalt og regio­nalt har målrettet fokus på praksisnær læring og refleksion. Det stiller krav til den enkelte ledelse, da ledelsen har en central rolle i forhold til at sikre, at ny viden kan omsættes af medarbejderne i praksis og bliver en del af arbejdsgangene i hverdagen. (Sundheds- og Ældreministeriet. 2016).

 

Formål

  • At identificere evidens og teori, der ligger til grund for de sundhedsprofessionelles kompetencer til pleje og rehabilitering af borgere med demens – med særlig fokus på borgernes livskvalitet
  • At identificere evidens og teori bag implementeringsprocesser til fremme af en hverdag med værdighed, tryghed og selvbestemmelse i demensbyen
  • At anvende praksisnære metoder til erfaringsopsamling og refleksion med henblik på at sikre en fortløbende kompetenceudvikling og udarbejdelse af undervisningsmateriale. 

     
Tidsplan Forskningsaktiviteter
Januar - juni/juli 2017

Litteratursøgning med fokus på grundlaget for personalets kompetenceudvikling

Litteratursøgning med fokus på livskvalitet i demensbyens hverdag

​Feltstudier med fokus på livskvalitet i demensbyens hverdag

Præsentere og inddrage implementeringsmodellen: Promoting Action on Research

Implementation in Health Service (PARIHS) i interviews med ledelsesrepræsentanter

Udarbejdelse af artikler og materiale til uddannelserne

August - december 2017

Dataanalyse, resultatopgørelse, præsentationer og diskussion af første fase - afklaring af, hvad der kan anvendes i undervisning

Feltstudier med fokus på livskvalitet i demensbyens hverdag

Uarbejdelse af artikler og materiale til uddannelserne

Januar - juli 2018

Case studier med fokus på implementering af forskningsbaseret viden i hverdagen

Inddrage PARIHS i 2. runde inverviews med ledelsesrepræsentanter

Udarbejdelse af artikler og materiale til uddannelserne

August - september 2018

Case studier med fokus på implementering af forskningsbaseret viden i hverdagen

Inddrage PARIHS i 3. interviews med ledelsesrepræsentanter

Udarbejdelse af artikler og materiale til uddannelserne

Januar - juli 2019

Case studier med fokus på implementering af forskningsbaseret viden i hverdagen

Inddrage PARIHS i 4. interviews med ledelsesrepræsentanter

Udarbejdelse af artikler og materiale til uddannelserne

August - december 2019

Analysere og evaluere implementeringen af forskningsbaseret viden i hverdagen med afsæt i PARIHS

Udarbejdelse af artikler og materiale til uddannelserne