Tilskud til private dagtilbud

Svendborg Kommune udbetaler et månedligt tilskud pr. barn til private dagtilbud, som dækker drifts-, administrations- og bygningstilskud. Tilskuddet fra kommunen reguleres årligt, og udbetaling af tilskuddet sker månedsvis forud.

For 2021 er drifts-, bygnings- og administrationstilskud til private dagtilbud som følger:

Tilskud i kr. 0-2 års pladser 3-5 års pladser
Driftstilskud 9.666 kr. 4.984 kr.
Bygningstilskud 630 kr. 490 kr.
Administrationsbidrag 316 kr. 186 kr.
I alt pr. barn pr. måned 10.612 kr. 5.660 kr.

Det er en forudsætning for udbetalingen, at det private dagtilbud indsender en oversigt over indmeldte børn senest den 1. i hver måned for den følgende måned til Pladsanvisningen. Skema til indberetning af indmeldte børn findes nederst på siden her.

Private dagtilbud modtager fuld drifts,- bygnings- og administrationstilskud til børn indmeldt på deltidspladser. Af hensyn til korrekt beregning af fripladstilskud og søskendetilskud skal børn indmeldt på deltidspladser fremgå særskilt på den indsendte oversigt over indmeldte børn.

Der vil ske en løbende regulering af tilskuddet afhængig af det faktiske antal indmeldte børn.

Fra den måned barnet fylder tre år vil tilskuddet blive nedsat til taksten for 3-5 års pladser, med mindre barnet tilbydes tidlig børnehavestart med én måned. I det kalenderår, hvor barnet fylder seks år, bortfalder tilskuddet med virkning fra 1. april, hvor kommende skolebørn starter i forårsSFO.

Til private dagtilbud med begrænset åbningstid vil driftstilskuddet være nedsat i forhold til åbningstiden.