Klagevejledning i tilfælde af mobning

Klagevejledning

Elever og forældre kan klage over skolelederens og skolebestyrelsens manglende overholdelse af undervisningsmiljøloven.

Byrådet har delegeret kompetencen til at træffe afgørelse i klagesager vedrørende mobning til skolelederen.


Hvornår kan der klages:

  • Berørte elever eller deres forældremyndighedsindehavere kan klage, hvis skolen ikke har overholdt en eller flere af følgende handlepligter:
  • Hvis skolen ikke har en antimobbestrategi (herunder en strategi for håndtering af digital mobning), eller hvis den eksisterende antimobbestrategi ikke er egnet til formålet
  • Hvis skolen ikke har foretaget de midlertidige foranstaltninger, der er nødvendige for at standse mobningen frem til iværksættelse af handlingsplanen
  • Hvis skolen ikke har udarbejdet eller gennemført den vedtagne handlingsplan på baggrund af en henvendelse om mobning, eller at handlingsplanen ikke er tilstrækkelig til at løse problemet
  • Hvis skolen ikke har informeret de berørte elever/forældre om, hvilke tiltag de har vedtaget

 

Sådan klager du:

Hvis du som forælder til et barn er utilfreds med skolens vurdering eller håndtering af en mobbesituation, har du mulighed for at klage. Bemærk: Det er en god ide, at du først har gjort skolen opmærksom på situationen - og været i dialog med skolen, inden du klager.

Klagen afleveres til skolens leder.

Når du klager, skal du beskrive, hvad du klager over og hvorfor du klager. Du kan klage skriftligt eller mundtligt, fx ved at arrangere et møde med skolen.
 

Klagebehandlingen:

Klagebehandlingen vil føre til, at du/dit barn enten får medhold, delvist medhold eller ikke medhold.

Du/dit barn har altid mulighed for at trække klagen tilbage. Fx hvis skolen finder en løsning, der virker, eller hvis problemet af andre årsager er stoppet.

Du/dit barn kan i visse tilfælde opleve at få afvist klagen, uden den er behandlet. Fx hvis du ikke har del i forældremyndigheden, eller hvis dit barn ikke længere går på skolen. Hvis du ikke er enig i afvisningen, har du mulighed for at tage kontakt til Den Nationale Klageinstans mod mobning.

Skitse for klageveje vedrørende mobning: