Offentlig høring af forslag til plangrundlag for nyt bofællesskab i Vejstrup

Baggrund 

Med budgetforliget i 2022 besluttede man politisk at give grundkapitalindskud til etablering af et alment bofællesskab i Vejstrup. På den baggrund besluttede det politiske udvalg Plan- og Lokalsamfundsudvalget d. 8.11.2022 at igangsatte den udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for et nyt alment bofællesskab i Vejstrup, med udgangspunkt i en konkret placering på matrikel 2d, Vejstrupgård. Der blev i den forbindelse igangsat en forudgående høring af planerne, og afholdt et lokalt borgermøde. På baggrund af den forudgående høring, besluttede Kommunalbestyrelsen d. 28.02.2023 at fortsætte arbejdet med den aktuelle placering, og samtidig fastsætte følgende principper for den videre planlægning:

  • At bebyggelsen maksimalt må opføres i 1 etage
  • At der maksimalt må opføres 24 boliger
  • At bebyggelsen skal udformes, så der sikres kig, brudte forløb og variation i bebyggelsens placering, udformning og udtryk
  • At det levende hegn bevares mest muligt og at der sikres grønne kvaliteter og biodiversitet i området
  • At området skal indrettes, så der skal sikres åbenhed og god sammenhæng til lokalområdet

Der blev samtidig besluttet at der skulle afholdes dialogbaseret workshop. Workshoppen blev afholdt i Vejstrup Forsamlingshus d. 26.04.2023. 

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 19.03.2024  forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for det nye bofællesskab, og besluttede at sende det i offentlig høring. Beslutningsprotokolen for den politiske behandling er vedhæftet nedenfor. 

Plangrundlagets afgrænsning

Plangrundlaget

Plangrundlaget giver mulighed for opførelse af maksimalt 24 mindre boligenheder samt fælleshus og diverse fællesfaciliteter.
Formålet med planlægningen er at skabe grundlag for et mere varieret boligudbud med nye boligtyper – og former der dels kan tiltrække nye beboere til området og dels kan give eksisterende beboere i nærområdet mulighed for at blive boende i landsbyen i en mindre bolig, og på den måde understøtte en positiv flyttekæde i lokalområdet.

Områdets disponering tager afsæt i en vision om et grønt, fælleskabsorienteret boligområde med rækkehusbebyggelse beliggende som mindre bebyggelser omkring fælles gårdrum og fælleshus. Bebyggelsens opdeling i mindre enheder medvirker til, at området får en åben karakter, der minder om den omgivende bebyggelse af fritliggende enfamiliehuse. Samtidig giver den åbne bebyggelse mulighed for både bevægelse og udsyn på kryds og tværs bebyggelsen. Boliger og fælleshus skal udformes med saddeltag og et materialevalg, som refererer til kendte byggetraditioner på landet og skaber et overordnet slægtskab til den omkringliggende bebyggelse.

Den maksimale bebyggelseshøjde for boligenhederne er 7 meter, mens den maksimale højde for fælleshuset er 8 meter. Langs Brudagervej og Egemosevej skal den eksisterende hegnsbeplantning bevares - og den eksisterende beplantning må suppleres med ny beplantning. Området skal vejbetjenes fra Brudagervej, hvorfra der er adgang til fælles parkeringsområde.

Fra parkeringsområdet er der via stiforbindelser adgang til de enkelte boliger og til fælleshuset. De interne stiforbindelser binder boligerne sammen og forbinder området med det omkringliggende Vejstrup i det nordøstlige hjørne ved krydset Brudagervej og Egemosevej. Arealerne syd for boligerne skal indrettes til fælles brug for områdets beboerne med mulighed for etablering af eksempelvis boldbane/legeplads, bålplads, shelters, frugtlund, køkkenhave mv.

Illustrationsplan af det fremtidige bofællesskab 

Kommuneplan 2021 - 2033 indeholder tilstrækkeligt med arealer til at dække behovet i den kommende 12-årige periode. I dette tilfælde betyder det, at der kun kan udlægges nyt areal til byvækst, hvis der samtidig udtages et andet areal af omtrent samme størrelse (hektar), som er planlagt til byvækst i den aktuelle kommuneplan. For at understøtte strategien om at styrke bosætningen og tilføre nye bolig - og boformer i lokalområderne, reduceres et eksisterende boligområde i Hesselager, mod at et tilsvarende areal med nærværende kommuneplantillæg udlægges i Vejstrup. Kommuneplanramme 10.02.B.251 i Hesselager reduceres med med 13.500 m2, hvilket svarer til det nye rammeområde i Vejstrup.

Offentlig høring og borgermøde

For at sikre en offentlig debat omkring planerne, er der en offentlig høringsperiode fra d. 03.04.2024 - 29.05.2024, hvor alle har mulighed for at kommentere på planlægningen. 

Har du indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag, skal du fremsende dem til Svendborg Kommune via nedenstående links: 

Lokalplan 684 - (tryk på megafonen i bunden af siden og udfyld formularen)

Kommuneplantillæg 2021.10 (tryk på megafonen i bunden af siden og udfyld formularen)

Dit høringssvar vil blive offentliggjort med det samme i den digitale visning og vil ligeledes blive offentliggjort i forbindelse med den videre politiske behandling. 

Der er også muligt at sende høringssvar pr. brev til Plan og Udvikling, Frederiksø 4A, 1. sal, 5700 Svendborg. 

 

Der afholdes borgermøde d. 02.05.2024 kl. 17 - 19 i Vejstrup Forsamlingshus.

Program: 

  • Politisk velkomst v. Arne Ebsen, formand for Plan - og Lokalsamfundsudvalget
  • Præsentation af planlægningsprocessen v. Zacharias Baden, byplanlægger i Svendborg Kommune
  • Præsentation af bofællesskabet  v. Niels Janus, bygherrerådgiver og arkitekt 
  • Spørgsmål og debat
  • Information om den offentlige høring, høringssvar og den videre proces 

Tilmelding til borgermødet skal ske her! 

Miljøvurdering

Svendborg Kommune har foretaget en screening af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Konklusionen på screeningen er, at planerne ikke forventes at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal udarbejdes en miljørapport. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet inden fire uger fra den offentlige bekendtgørelse, hvilket vil sige frem til og med d. 01.05.2024. 

Afgørelsen med klagevejledning kan ses som bilag nederst på siden. 

Midlertidig retsvirkning 

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år. Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme. Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (stk. 3). Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved byrådets endelige vedtagelse. Forbudskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse.