Knøsevej 19 (5892) - Boretilladelse og foreløbig indvindingstilladelse

Svendborg Kommune har meddelt tilladelse til, at etablere en boring samt foreløbig tilladelse til vandindvinding på ejendommen Knøsevej 19, Gudbjerg. Boringen ønskes anvendt til vandforsyning af husholdningen og vanding til heste og ridebaner. Formålet med tilladelsen er at udføre og teste boringens egnethed til vandindvinding på op til 3.000 m3 årligt, og gives for en tidsbegrænset periode på 1 år. Hvis boringen viser sig egnet til den ønskede indvindings størrelse og vandkvalitet skal der søges om endelig tilladelse.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 21. april 2023, jf. klagevejledning i tilladelsen.

Der er samtidig med afgørelsen meddelt afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med projektet. Afgørelsen er vedlagt denne afgørelse som bilag.