Privat vandforsyning
Privat vandforsyning

Vandindvindingstilladelser til husholdningsanlæg

Mange private vandforsyninger, der forsyner enkeltejendomme med vand til husholdningsbrug, skal have en tilladelse.

I henhold til Vandforsyningslovens § 18, stk. 1 kræver al indvinding af grund­vand en tilladelse. Mange indvindinger har dog været omfattet af en overgangsordning, hvor der lovligt kunne indvendes vand uden tilladelse. Denne ordning er i Svendborg kommune udløbet i november 2016, jf. Vandforsyningslovens §86, stk. 4.

Da den nuværende vandforsyningslov trådte i kraft i 1980, blev det bestemt, at alle vandindvindinger skal have en tilladelse. Dette omfattede også eksisterende indvindinger, der ikke tidligere havde krævet tilladelse. Kun husholdningsindvindinger, der lå langt fra et vandværks ledningsnet blev undtaget fra reglen om tilladelse. Det betyder, at husholdningsindvindinger inden for et vandværks naturlige forsyningsområde skal have tilladelse. I Svendborg Kommune har vi hidtil defineret "det naturlige forsyningsområde" til: indenfor 100 m fra et vandværks ledningsnet.

Oprindeligt gjaldt rettigheden i 30 år fra lovens vedtagelse, jf. Vandforsyningslovens §86, stk. 4, og tilladelserne skulle således have været givet i 2010. Grundet en lovændring blev fristen udskudt til 1 år efter vedtagelse af de kommunale vandhandleplaner, hvilket i Svendborg Kommune betyder, at rettighederne udløb d. 1. november 2016.

Hvis man stadig ønsker, at indvinde vand fra egen brønd eller boring til husholdningsformål, skal man altså have en tilladelse.

Svendborg Kommune har rettet skriftlig henvendelse til de ejendomme, der pr. januar 2017 er omfattet af reglen. Flere ejendomme vil dog blive omfattet i takt med at vandværkernes ledningsnet udvides.

Da vi ikke kan give en tilladelse, uden at have modtaget en ansøgning, vil vi bede de omfattede borgere om, at udfylde, underskrive og sende det vedlagte ansøgningsskema til os. Svendborg Kommune vil herefter behandle ansøgningerne og fremsende en tilladelse hurtigst muligt.
Svendborg Kommune gør dog opmærksom på, at såfremt vi ikke modtager en ansøgning, så vil der fremtidigt ikke være en juridisk gældende ret til vandindvinding på ejendommen.

I den vedhæftede PDF-publikation er det i kort form gengivet, hvad bestemmelsen betyder for de borgere, der er omfattet.