Biodiversitet

Kommunens grønne arealer driftes under hensyntagen til biodiversiteten

Hvad er biodiversitet?
Biodiversitet, biologisk diversitet, betyder ”mangfoldighed af levende organismer”.
Det kan opgøres som antallet af arter indenfor et nærmere afgrænset område.
Jo flere arter, jo større biodiversitet.

 

Giftfri Kommune
Driften af kommunens grønne arealer blev giftfri i 1996. Den eneste undtagelse herfra er bekæmpelsen af kæmpebjørneklo, som foregår ved sprøjtning. I 2020 meldte Svendborg Kommune sig ind i kampagnen "Giftfri Have".

 

Sådan styrker Svendborg Kommune biodiversiteten i byerne
Græsklipningen på de offentlige arealer i byområderne tilpasses løbende i forhold til de aktiviteter, der foregår på arealerne. Arealer, der ikke anvendes til ophold, får således i stor udstrækning lov til at ligge uklippede til biodiversitetsformål. Dette gavner de vilde urter, som får mulighed for at blomstre og sætte frø. Flere insekter vil blive tiltrukket af disse uklippede arealer, hvor fødegrundlaget vokser. Dertil kommer fugle og flagermus, som har lettere ved at finde føde i områder med mange insekter.

Træer, som fældes i byområderne, får lov at blive liggende til naturlig nedbrydning, hvor dette er muligt. Mange svampe og insekter lever af eller i dødt træ og der er ikke meget dødt træ at finde i byområderne.

 

Sådan styrker Svendborg Kommune biodiversiteten i det åbne land
Rabatter og oversigtsarealer klippes først og fremmest af hensyn til trafiksikkerheden. I vores standardvedligeholdelse af arealerne er der taget hensyn, så både trafiksikkerhed og naturværdier sikres.

Der er desuden udlagt en række særligt artsrige vejkanter, som driftes ekstra skånsomt for naturen.