Skov
Skov

Skove

Svendborg Kommune ejer 308 ha skov fordelt på 29 skove samt flere mindre træbevoksede arealer. De fleste og største af skovene ligger i eller tæt på Svendborg by.

Svendborg Kommunes skovdrift blev certificeret som bæredygtig skovdrift efter PEFC- og FSC-normerne i 2015. Certificeringens hovedformål er at sikre, at der ikke fældes mere træ, end skoven producerer, og at skovdriften sker under hensyntagen til skovens naturværdier og rekreative værdi. Certificeringen stiller specifikke krav om udlægning af urørt skov og til mængderne af dødt ved, der skal efterlades i skoven - til glæde for især insekter og fugle, der får bedre føde- og opholdsmuligheder. Samtidig håndteres træ fra skovene som en værdifuld ressource.

En gang årligt skal kommunen udarbejde og offentliggøre et resumé om skovdriften, og et uvildigt valideringsbureau kontrollerer, at målsætninger og certificeringskrav er opfyldt. Skovdrift har en meget lang tidshorisont, ofte 150 år og certificeringen sikrer kontinuitet i kommunens skovadministration, fordi skovdata gennem certificeringen føres videre til nye medarbejdere, der arbejder med kommunens skovdrift.

I 2020 vedtog Svendborg Kommune en skovstrategi med overordnede målsætninger for de kommunaltejede skove. Blandt målsætningerne findes en forøgelse af arealet med urørt skov fra 10 % (fastlagt af certificeringen) til 20 % af det samlede skovdækkede areal - og det resterende udlagt til biodiversitetsskov. I den urørte skov må der ikke ske nogle former for skovningsaktivitet. Den eneste undtagelse herfra er  fældning af træer, som er til fare for naboer til skoven eller for publikum, der færdes på stierne i skoven. Skovene får lov til at udvikle sig naturligt med det formål at højne biodiversiteten i området.

På baggrund af skovstrategien er udarbejdet 50-årige forvaltningsplaner for hver skov.

Skovene er åbne for alle hele året, døgnet rundt. Hunde er velkommen i snor, og må aldrig færdes frit af hensyn til skovens dyr og øvrige gæster.  En undtagelse herfra er Rødskebølle Hundeskov, hvor hunde ikke behøver at være i snor, så længe ejeren kan kalde den til sig.