Thurø Rev

Thurø Rev, som ligger på den sydlige del af Thunø er en af Svendborg Kommunes bedste strandenge. Derfor er området også beskyttet som et såkaldt habitatområde. Område bliver afgræsset af heste. Kom og oplev et tæt dække af den lyserøde engelskgræs i maj måned.

Adgang
Du må gå overalt, men følg helst stierne i fuglenes yngletid. Reservatet er oprettet for, at dværgternen skal have fred til at yngle.

Landskab og natur
Geologerne kalder det et vinkelforland, fordi havets aflejringer danner den sjove form, hvor landet næsten bliver firkantet. Formen fremkommer, når grus og sten aflejres af to forskellige strømretninger. Tidevandet skyller ind i et system af “loer” (naturlige kanaler) 2 gange i døgnet og efterlader søer i lavningerne.

De våde lavninger på engen er et ideelt levested for mange vadefugle. Der ses mange karakteristiske strandengsplanter, der tåler det salt, der kommer med havvandet. For eksempel er der et tæt dække af den lyserøde engelskgræs i maj måned.

Thurø Rev er gennem mange år blevet afgræsset af heste, kreaturer og får. Hvis denne kulturpåvirkning hører op, gror arealet til i få høje arter, og så vil også vadefuglene forsvinde.

Ejerforhold
Fyns Statsskovdistrikt med 31 hektar.