Afsnit 11 - Rammebesparelser og høringssvar til budget 2022

I det vedtagne budget 2022 indgår en samlet spareramme på 32,6 mio. kr. Byrådet har på mødet den 2. november 2021 besluttet, at sparerammen udmøntes inden udgangen af 2021. Byrådet har i forlængelse heraf besluttet, at der udarbejdes et sparekatalog, som sendes i høring fra den 19. november 2021, og at høringsfristen løber til og med den 30. november 2021. Spareforslag og indkomne høringssvar behandles i fagudvalgene primo december med endelig beslutning på byrådets møde den 21. december 2021.

Alle indkomne høringssvar er samlet og publiceret nederst på siden, under det respektive udvalg.

Der er ikke indkommet høringssvar vedr. Miljø- og Naturudvalget og Økonomiudvalget .

 

I forlængelse af Teknik- og Erhvervsudvalgets møde den 9. december 2021, blev der sendt 2 nye budgetforslag i høring. De nye budgetforslag omhandler parkering og Højestene.

Frist for afgivelse af høringssvar er fredag den 17. december 2021 kl. 12.00 

Indkomne høringssvar, samt besparelseforslag, fremgår nederst på siden under Teknik- og Erhvervsudvalget. 

 

Beslutning i Økonomiudvalget 2018 - 2021 den 14-12-2021

Indstilles, idet der i forbindelse med dagsorden om overførsler fra regnskab 2021 i marts 2022 vurderes, om det giver mulighed for at reducere besparelserne.

 

Beslutning i Byrådet den 21-12-2021

Liste V foreslog, at forslaget om klimaoptimeret fartplan blev tilbagesendt til fagudvalget.

Man stemte om dette.

For stemte: 12 (V, C og B)

Imod stemte: 17 (A, Ø, F, O)

 

Indstillingen fra Økonomiudvalget blev herefter vedtaget uden afstemning.

Afbud fra Jens Munk. Som suppleant deltog Lars Kalmar Hansen (O)


Afbud:
Jens Munk