Senior, Social og Sundhed

Ifølge Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område, § 3, skal kommunen:

  • behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i givet fald hvilken
  • fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse.

Hvis den fastsatte frist ikke kan overholdes, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

 

Generelle frister for sagsbehandlingstider

Sagstype
Retsgrundlag
Mål for sagsbehandlingstiden
Klager over afgørelser (og genvurdering af afgørelser) Lov om retssikkerhed og administration 4 uger
Aktindsigt i egen sag (part i sagen) Forvaltningsloven 7 arbejdsdage

Svarfristen afhænger af det enkelte sagsområde.
Kan der ikke inden 7 arbejdsdage gives et konkret svar på din henvendelse, sendes der en information til dig om, hvornår du kan forvente svar.


Nedenfor er Senior, Social og Sundheds svarfrister på en række lovområder og sagstyper:

Sagstype Mål for sagsbehandlingstid Evt. bemærkninger
Retsgrundlag: Lov om social service
§13 Anmodning om udredning, VISO   8 uger  
§ 79 Aktivitets- og dagtilbud 4 uger  
§ 80 Husvild - akut opstået - ikke hjemløs/boligløs straks  
§ 83, stk. 1, § 83a Personlig pleje og støtte til ernæring. Mulighed for kort, tidsbegrænset rehabiliteringsforløb 4 uger  
§83, stk. 2, § 83a Praktiske opgaver (rengøring, indkøb, tøjvask). Mulighed for kort, tidsbegrænset rehabiliteringsforløb 4 uger  
§83, stk. 3 Madudbringning 4 uger  
§ 84, stk. 1 Afløsning i hjemmet 8 uger  
§ 84, stk. 1 Aflastning udenfor hjemmet 8 uger  
§ 84, stk. 2 Afløsning og aflastning. Fortrinsvis borgere over 18 år, der ikke er flyttet hjemmefra, hvor der er behov for gentagende afløsning/aflastning 8 uger  
§ 84, stk. 2 Midlertidigt ophold 8 uger  
§ 85 Socialpædagogoisk støtte 4 uger  
§ 86, stk. 1 Genoptræning 4 uger  
§ 86, stk. 2 Vedligeholdelsestræning 6 uger  
§ 95 Kontant tilskud 8 uger  
§ 96 Personlig hjælpeordning - Borgerstyret personlig assistance (BPA) 4 uger  
§ 97 Ledsagerordning 4 uger  
§ 98 Kontaktperson døvblinde 4 uger  
§ 99 Støtte- og kontaktperson straks  
§ 100 Merudgiftsydelse 4 uger  
§ 101a Anonym stofmisbrugsbehandling 2 uger jf. behandlingsgarantien
§ 102 Tilbud af behandlingsmæssig karakter 4 uger  
§ 103 Beskyttet beskæftigelse 3 uger  
§ 104 Aktivitets- og samværstilbud 3 uger  
§ 107 Midlertidig botilbud 4 uger  
§ 108 og § 105/85 Længerevarende botilbud 4 uger  
§ 109 Krisecenter straks  
§ 110 Forsorgshjem straks  
§ 112 Standardhjælpemidler som er følgende: rollator, albuestok, badetaburet, toiletforhøjer og manuel kørestol 4 uger  

§ 112 Hjælpemidler, der kræver personlig tilpasning og afprøvning, Elkørestole og specialtilrettede hjælpemidler.

§ 112 Reperation af hjælpemidler

§ 112 Kropsbårne Hjælpemidler 

§ 112 Kropsbårne Hjælpemidler med Tro- og loveerklæring

12 uger

 

 

 

10 dage

 

8 uger

 

8 uger

 

§ 112 Synsområdet

§ 112 IKT hjælpemidler til børn og unge

§ 112 IKT hjælpemidler til voksne

4 uger

12 uger

 

4 uger

 

foretages hos CKV

§ 113 Forbrugsgoder

§ 113 Forbrugsgoder reperation

16 uger

10 dage

 

§ 114 Støtte til køb af bil

§ 114 Støtte til køb af bil - særlig indretning

§ 114 Støtte til køb af bil - særlig indretning reperation

52 uger

12 uger

5 hverdage fra henvendelse

 
§ 116 Boligindretning

15 uger 
40 uger

mindre ændringer
større ændringer

§ 118 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom 5 hverdage  
§ 119 Plejevederlæg til pasning af nærtstående døende i hjemmet 5 hverdage  
§ 122 Særlig hjælp til udgifter, fx til sygeplejeartikler 1 uge  
Retsgrundlag: Lov om aktiv socialpolitik 
§§ 81a, 81, 82, 83 og 85 Hjælp i særlige tilfælde til førtidspensionister 4 uger  
Retsgrundlag: Lov om social pension
§ 14, stk. 1 Personligt tillæg til folkepensionister 4 uger  
§ 14 Helbredstillæg folkepensionister 4 uger  
§ 20 Førtidspension - behandlingstid fra aftale om forelæggelse for rehabiliteringsteam til afgørelse 3 måneder sager rejst efter §17.2 eller indstillet efter § 18
Retsgrundlag: Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv.
§ 16 Bistands- og plejetillæg 6 måneder  
§§ 14, 21 og 44 Afgørelser om forhøjelser, invaliditetsydelser, konverteringer mellem invaliditetsydelse og førtidspension 6 måneder  
§ 17, stk. 2 Personligt tillæg til førtidspensionister (tilkendt før 2003) 4 uger  
§ 18 Helbredstillæg til førtidspensionister 4 uger  
Retsgrundlag: Sundhedsloven
§ 141 Alkoholbehandling 2 uger Jf. behandlingsgarantien
Retsgrundlag: Lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling
§ 1 Tilbud om indgåelse af kontrakt om tilbageholdelse af gravide stofmisbrugere i døgnbehandling 2 uger jf. behandlingsgarantien
Retsgrundlag: Lov om friplejeboliger
§ 3, stk. 3 Friplejeboligleverandøren er certificeret til at dække bevilligede indsatser 4 uger  
Retsgrundlag: Lov om forsøg med socialt frikort
§ 2 Udstedelse af et socialt frikort 4 uger