Social og Sundhed

Ifølge Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område, § 3, skal kommunen:

  • behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i givet fald hvilken
  • fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse.

Hvis den fastsatte frist ikke kan overholdes, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

For at overholde sagsbehandlingstiden forudsætter det, at:

  • ansøgningen er udfyldt korrekt
  • evt. ansøgningsfrist er overholdt og
  • evt. påkrævet dokumentation er fremskaffet.

Generelle frister for sagsbehandlingstider

Sagstype
Retsgrundlag
Mål for sagsbehandlingstiden
Klager over afgørelser (og genvurdering af afgørelser) Lov om retssikkerhed og administration 4 uger
Aktindsigt i egen sag (part i sagen) Forvaltningsloven 7 arbejdsdage

Svarfristen afhænger af det enkelte sagsområde.
Kan der ikke inden 7 arbejdsdage gives et konkret svar på din henvendelse, sendes der en information til dig om, hvornår du kan forvente svar.


Nedenfor er Social og Sundhed's svarfrister på en række lovområder og sagstyper:

Sagstype Mål for sagsbehandlingstid Evt. bemærkninger
Retsgrundlag: Serviceloven
§ 85 Socialpædagogoisk støtte
Hjemmevejledning v/bostøtte
4 uger  
§ 96 Personlig hjælpeordning BPA 4 uger  
§ 97 Ledsagerordning 2 uger  
§ 98 Kontaktperson døvblinde 4 uger  
§ 99 Støtte- og kontaktperson Straks  
§ 100 Merudgifter 4 uger  
§ 101 Behandling af stofmisbrugere 2 uger Jf. behandlingsgarantien
§ 102 Tilbud af behandlings- mæssig karakter 4 uger  
§ 103 Beskyttet beskæftigelse 3 uger  
§ 104 Aktivitets- og samværstilbud 3 uger  
§ 107 Midlertidig botilbud 4 uger  
§ 108 Længerevarende botilbud 4 uger  
§ 110 Botilbud – særlige sociale problemer Straks  
§ 114 Støtte til bil 12 mdr.  
Retsgrundlag: Lov om Aktiv Socialpolitik
§ 81, § 82 og § 85 Enkeltydelser 4 uger  
Retsgrundlag: Lov om Social Pension
§ 17, stk. 2 Personlige tillæg. Førtidspension før 01.01.2003 4 uger  
§ 14, stk. 1 Personlige tillæg. Folkepension 4 uger  
Retsgrundlag: Sundhedsloven
§ 141 Alkoholbehandling 2 uger Jf. behandlingsgarantien