Partsrepræsentation og bisidder

Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig repræsentere eller bistå af en anden. Her kan du læse mere om hvad det vil sige at være partsrepræsentant eller bisidder i en sag.

Partsrepræsentant

Som part i en sag kan du på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade dig repræsentere af en anden. Hvis du lader dig repræsentere af en anden, giver du partrepræsentanten fuldmagt til at handle på dine vegne i sagen. Det betyder, at partsrepræsentanten som udgangspunkt får de samme rettigheder som dig i sagen.

To former for fuldmagt

På denne side finder du to fuldmagter. Den ene fuldmagt ”Fuldmagt til partsrepræsentation” giver partsrepræsentanten de samme rettigheder som dig i sagen. Det betyder, at partsrepræsentanten bl.a. får ret til at

  • modtage kopi af al den korrespondance der sendes til dig, herunder fx indkaldelser, partshøringer, afgørelser m.v.,
  • deltage i alle samtaler som afholdes i forbindelse med din sag,
  • udtale sig i din sag,
  • anmode om aktindsigt i din sag, og
  • klage over afgørelser truffet i din sag.

Den anden fuldmagt ”Fuldmagt til begrænset partsrepræsentation” giver partsrepræsentanten begrænsede rettigheder i sagen. Du bestemmer selv hvad du ønsker at give partsrepræsentanten fuldmagt til ved at sætte kryds i ét eller flere af felterne i fuldmagten.          

Det er frivilligt om du ønsker at anvende fuldmagten, og du kan til enhver tid trække fuldmagten tilbage ved at kontakte Svendborg Kommune herom. Det kan gøres både mundtligt og skriftligt.

Du kan udfylde fuldmagten digitalt via vores selvbetjeningsløsning, som du finder på denne side. Du skal også være velkommen til at udfylde fuldmagten i hånden og aflevere den til din sagsbehandler.

Bisidder

Som part i en sag kan du på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade dig bistå af andre. En bisidder kan fx deltage i møder i kommunen sammen med dig, men bisidderen har ikke de samme rettigheder som dig i sagen i modsætning til en partsrepræsentant, som har fuldmagt til at handle på dine vegne i sagen. Hvis du vælger at have en bisidder med til et møde i kommunen, er det fortsat dig selv, der er ansvarlig for at varetage dine egne interesser i sagen. Bisidderen yder dig alene praktisk eller moralsk støtte i sagen.