Borger og Arbejdsmarked

Ifølge Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område, § 3, skal kommunen:

  • behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i givet fald hvilken
  • fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse.

Hvis den fastsatte frist ikke kan overholdes, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

Generelle frister for sagsbehandlingstider
Sagstype Retsgrundlag Mål for sagsbehandlingstid
Klager over afgørelser (og genvurdering af afgørelser)

Lov om retssikkerhed og administration

4 uger

Aktindsigt i egen sag (part i sagen)

Forvaltningsloven 7 arbejdsdage

Svarfristen afhænger af det enkelte sagsområde.
Kan der ikke inden 7 arbejdsdage gives et konkret svar på din henvendelse, sendes der en information til dig om, hvornår du kan forvente svar.

 

Nedenfor er svarfrister på en række lovområder og sagstyper under Borger og Arbejdsmarkedsområdet:

Område Paragraf Sagsbehandlingsfrist
Retsgrundlag: Lov om individuel boligstøtte
Ansøgning om beboerindskudslån § 54-71 4 uger
     
Retsgrundlag: Lov om sygedagpenge
Udbetaling af sygedagpenge og arbejdsgiverrefusion

§ 6, § 32-34, § 41-45,
§ 54-55, § 56 og § 58a

6 uger
     
Retsgrundlag: Lov om aktiv socialpolitik

Ansøgning om forsørgelse (Selvforsørgelse- og hjemrejseydelse, uddannelseshjælp, aktivitetstillæg og kontanthjælp)

§ 11, § 22-25, § 25 a og § 27 a 15 dage
Ansøgning om særlig støtte § 34, § 34a, § 34b 4 uger
Ansøgning om ressourceforløbsydelse § 68 og § 69 15 dage
Ansøgning om revalideringsydelse § 70 15 dage
Ansøgning om ledighedsydelse § 74 15 dage

Ansøgning om hjælp i særlige tilfælde (enkeltudgifter, huslejehjælp, sygebehandling, samværsudgifter)

§ 81, § 81a, § 82, § 82a, § 83

4 uger
Hjælp til udgifter til forsørgelse af forældreløst barn § 84 15 dage
Ansøgning om hjælp til flytning § 85 4 uger

Ansøgning om efterlevelseshjælp

§ 85a 4 uger
     
Retsgrundlag: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats
Tilbud om anden aktør til ledige fleksjobsvisiterede § 37 15 dage
Ret til jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere og ledige fleksjobsvisiterede § 48 15 dage
Ret til beskæftigelsesrettede tilbud (virksomhedspraktik, løntilskud, nytteindsats og vejledning og opkvalificering Kap. 10-14 15 dage

Ret til et jobafklaringsforløb

§ 107 4 uger
Ret til ressourceforløb § 112-115 6 måneder
Ret til fleksjob § 116-120, § 126 6 måneder
Udbetaling af flekslønstilskud § 123, § 133, § 136 15 dage
Ret til revalidering og forrevalidering § 142, § 144, § 147 3 måneder
Ansøgning om jobrotation § 149 4 uger
Ansøgning om voksenlærlingetilskud § 154 15 dage
Opkvalificering ved ansættelse og fastholdelse i fleksjob § 162 15 dage
Ansøgning om mentorstøtte § 167 15 dage
Ansøgning om hjælpemidler § 172, § 173, § 178, § 179 4 uger
Ansøgning om befordringsgodtgørelse mv. § 175-176 15 dage
Klagesagsbehandling § 204-206 4 uger
     
Retsgrundlag: Lov om Kompensation til handicappede i erhverv mv.
Fortrinsret § 3 7 dage
Personlig assistance § 4-5, § 14 4 uger
Løntilskud ved ansættelse af nyuddannede med handicap § 15 4 uger

 

   
Retsgrundlag: Lov om Integration af udlændinge
Overtagelse af integrationsansvar fra anden kommune § 18 3 uger
Danskbonus til selvforsørgende § 22 15 dage
Tilbudsmuligheder

§ 23a, § 23b, § 23c, § 23d, § 23f

15 dage
Tilbud om højskole § 24 3 uger
Tilskud om opkvalificering, introduktion og hjælpemidler ved ansættelse § 24a 15 dage
Hjælp i særlige tilfælde § 35, § 36, § 37, § 39 4 uger
Hjælp til forsørgelse af et barn når forældremyndigheden er tillagt en anden § 38 4 uger
     
Retsgrundlag: Repatrieringsloven
Ansøgning om hjælp til repatriering § 7-11 4 uger
 

Tilbage til 'Sagsbehandlingstid'