Telemaster i Svendborg Kommune

Der opsættes mange nye telemaster i Svendborg Kommune for tiden.

Der opsættes mange nye telemaster i Svendborg Kommune for tiden.

Baggrunden er en national dagsorden om, at Danmark skal forsynes med bredbånd og mobildækning i absolut topklasse. Denne blev til i forbindelse med, at Folketinget i 2018 indgik et nyt teleforlig. (https://www.regeringen.dk/media/5238/aftale-om-bredbaand-og-mobil-i-digi...)

Uddrag af teleforliget:

”Danmark har en national målsætning om, at alle boliger og virksomheder senest i 2020 skal have adgang til en bredbåndsforbindelse med en hastighed på mindst 100 Mbit/s download samt 30 Mbit/s upload, og at der skal være adgang til god mobiltelefoni i hele Danmark. Der findes ingen nemme eller simple løsninger med hensyn til at nå målsætningen”

I forlængelse af teleforliget udsendte Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet i 2018 et brev til kommunerne (Link til brev). Af brevet fremgår, at det er vigtigt, at kommunerne arbejder målrettet med at gennemføre intentionerne i teleforliget. I den forbindelse fremgår det blandt andet, at dette indebærer opsætningen af et større, nyt antennesystem til 5G-mobildækning.

En af statens muligheder for at forbedre mobildækningen er at stille krav om, at mobilselskaberne skal dække områder med dårlig dækning, når der holdes auktioner over frekvenser til mobiltelefoni. Det er også sket i Svendborg Kommune.

Placeringen af master i Svendborg Kommune er udvalgt i forhold til at kunne skabe den fornødne dækning til at sikre, at regeringens målsætning om bredbånd til alle opfyldes. Som udgangspunkt udpeger teleindustrien de nødvendige placeringer, så der kan skabes den nødvendige dækning.

Kommunens rolle i opsætningen af telemaster er primært at byggesagsbehandle opsætningen, dvs. tage stilling til, om masten overholder bygge- og planlovgivning.

Når en telemast skal opsættes, foretager kommunen først en høring af de naboer, der er pligt til at høre efter loven. Disse naboer vil få mulighed for at give deres mening til kende og gøre kommunen opmærksom på eventuelle særlige forhold ved den konkrete placering. Der kan være særlige tilfælde, hvor ingen naboer er høringsberettigede, og der derfor ikke bliver foretaget en høring.

Når en mast opsættes i landzone, dvs. på landet, vil tilladelsen til mastens opsætning også blive offentliggjort på kommunens hjemmeside, så borgerne har mulighed for at klage over afgørelsen.

De fleste telemaster opsættes på privat jord. Enkelte opsættes dog på kommunal jord.

Som det fremgår af teleforliget omhandler dækningen også 5G. Fakta om 5G-teknologien kan findes hos Energistyrelsen ’Fakta om 5G og mobilstråling’ (link https://ens.dk/ansvarsomraader/frekvenser/fakta-om-5g-og-mobilstraaling) og Sundhedsstyrelsen ’5G Netværk’. ( link til https://www.sst.dk/da/viden/straaling/straaling-i-hverdagen/mobiltelefoni-og-traadloes-teknologi/5g-netvaerk)