Godkendelse til plejefamilie eller aflastning

Generel godkendelse til familiepleje eller aflastning:
Hvis I som familie, bosiddende i Svendborg Kommune, ønsker at søge om at blive godkendt som generelt egnede til plejefamilie eller aflastningspleje for børn og unge, skal I kontakte:

Socialtilsyn Syd
Lindevej 5 A – Bygning 6 og 7
5750 Ringe
Tlf. 72531900
Email: socialtilsynsyd@fmk.dk

Det er Socialtilsyn Syd, der har kompetencen til at udstede generelle godkendelser til plejefamilie eller aflastning og endvidere også til kommunale plejefamilier. Dette fremgår af § 4 stk. 1, nr. 1 i Lov om socialtilsyn.

Godkendelse som netværksplejefamilie:
Det er Svendborg kommune, der har kompetencen til at give godkendelse som netværksplejefamilie for et eller flere konkrete børn – uanset som netværksplejefamilien er bosiddende i Svendborg kommune eller i en anden kommune.

 

Konkret godkendelse som plejefamilie eller aflastningsfamilie:
I særlige tilfælde vil Svendborg kommune kunne godkende en plejefamilie eller kommunal plejefamilie som konkret egnet til et eller flere nærmere angivne børn og unge. Der vil være tale om situationer, hvor det bedst imødekommer barnets eller den unges behov.
En sådan godkendelse som konkret egnet udelukker som udgangspunkt, at andre kommuner kan benytte familien som plejefamilie, eller at der samtidig kan udstedes en generel godkendelse.

I undersøgelsen i forbindelse med godkendelse som konkret egnet plejefamilie eller som aflastningsfamilie lægger vi vægt på følgende 6 kompetencer (inspireret af RUGO- konceptet samt Center for Familiepleje, Københavns Kommune), som danner grundlag for vores vurdering:

  1. At kunne opdrage og give omsorg til et barn
  2. At kunne etablere tilknytning til et barn, baseret på nærvær, kærlige følelser, kontinuitet og respekt for barnets ret til medbestemmelse.
  3. At kunne anerkende og rumme barnet med dets baggrund.
  4. At kunne respektere og støtte relationer mellem barnet og dets familie.
  5. At kunne forpligte sig i et livslangt engagement.
  6. At kunne være en aktiv deltager i et samarbejde med de professionelle omkring barnet.