Ansøgning om jordvarmeanlæg

Hvis du vil etablere jordvarmeanlæg, skal du søge om det.

JORDVARMEANLÆG
Der skal søges om tilladelse til jordvarmeanlæg. I nogle tilfælde kan du dog nøjes med, at anmelde anlægget.

Ny jordvarmebekendtgørelse
Pr. 1. april 2017 er der trådt en ny jordvarmebekendtgørelse i kraft. En af de vigtigste ændringer er, at der fremover ikke skal udføres et årligt eftersyn af en servicemontør, men kun et servicetilsyn 1 år efter igangsættelse.

Ansøgning om tilladelse til jordvarmeanlæg:
I den nye jordvarmebekendtgørelse er der kommet nye regler om afstandskrav til brønde og boringer, se i bekendtgørelsens §9, stk. 3, 4 og 5 samt §11, stk. 1 og 2.

Anmeldeordning:
Det er muligt, at anmelde almindelige, ikke industrielle og horisontale jordvarmeanlæg under visse betingelser.

Dit jordvarmeanlæg skal ligge udenfor OSD (Område med Særlige Drikkevandsinteresser) og uden for vandværkernes indvindingsoplande. Der må kun anvendes de frostsikringsmidler, der er nævnt i bekendtgørelsens § 15 stk. 1. På kortlinket til højre kan du se, om din ejendom ligger udenfor OSD og indvindingsoplande.

Anmeldelse skal ske i henhold til kapitel 3 i bekendtgørelsen. Oplysninger, der skal indgives på anmeldelsen er beskrevet i bekendtgørelsens bilag 2. Har kommunen ikke gjort indsigelser overfor anlægget indenfor 4 uger, kan anlægget etableres.

Bemærk dog, at der gælder de samme afstandskrav i forhold til drikkevandsforsyninger (brønde og boringer), og at der er udvidede oplysningskrav til anmeldelsen i forhold til en ansøgning om tilladelse.

Her må du etablere jordvarmeanlæg
Et horisontalt jordvarmeanlæg må ikke etableres nærmere end 50 meter fra brønde eller boringer, hvorfra der indvindes drikkevand. Der kan dog, ved ansøgning herom, gives tilladelse til at lægge slangerne mindst 5 meter fra egen brønd eller boring.

Sådan anmelder/søger du om tilladelse til et jordvarmeanlæg
Du skal anvende den digitale løsning, der stilles til rådighed via Byg og Miljø. Du får adgang til at ansøge eller anmelde dit jordvarmeanlæg via linket til Byg og Miljø ude i højre side under "Læs også", eller via www.borger.dk. Når du eller din rådgiver sender ansøgningen, skal du huske at vedlægge en målfast tegning, som beskriver anlæggets og slangernes indbyrdes placering i forhold til skel og bygninger på ejendommen. Du skal også vedlægge datablade for jordvarmeslanger og jordvarmevæske. Vær også opmærksom på, om der er tinglyste deklarationer, der gælder for din ejendom, som kan have betydning for placeringen af anlægget.

Hvis du ikke vil bruge dit jordvarmeanlæg mere
Hvis du ikke ønsker at bruge dit jordvarmeanlæg mere, skal det sløjfes. Det betyder, at det skal tømmes for frostsikringsvæske, og at væsken skal fjernes efter de anvisninger, du får fra Svendborg Affald, fordi væsken er miljøfarligt affald.

Når du har sløjfet dit anlæg, skal kommunen have besked. Brug selvbetjeningsløsningen i Byg og Miljø. Du får adgang via linket i højre side.