Brændeovn

Må jeg etablere brændeovn eller pejs?

Vil du opføre en skorsten, pejs, fyringsanlæg, brændeovn eller kedel med tilhørende røgrør, skal du overholde en række bestemmelser, der er afhængige af, hvor du bor.

Enfamiliehuse, sommerhuse og kolonihavehuse

Du skal ikke søge kommunen om tilladelse, hvis du vil opsætte en ny brændeovn eller pejs med tilhørende skorsten, men du skal altid anmelde opførelsen til skorstensfejeren.
Vær opmærksom på, at skorstene ikke må opføres tættere end 2,5 meter fra skel. Du må gerne selv sætte skorstenen op, men skorstensfejeren skal godkende skorstenen, inden du bruger den.

Etageejendomme

Hvis du ønsker at installere en brændeovn, pejs og kedel med tilhørende skorsten i en etageejendom, skal du anmelde det til kommunen, inden installationerne udføres. Anmeldelsen skal indsendes af ejer, eller ejer skal underskrive en fuldmagt, som du skal sende med anmeldelsen.
Er din lejlighed over 150 kvadratmeter, skal du søge om byggetilladelse og efterfølgende om tilladelse til at bruge din brændeovn.
Ud over anmeldelsen eller ansøgningen skal kommunen have:
Lejlighedsplan med angivelse af placering og tilslutning til eksisterende eller ny skorsten

Oplysning om fabrikat og model

Oplysning om, hvorvidt der til samme skorsten er tilsluttet andre ildsteder. Typen skal oplyses (brændeovn, kombiovn)

Fuldmagt fra ejendommens ejer eller administrator, ejerforening eller andelsboligforening.
Du skal anmelde installationen til en autoriseret skorstensfejermester.

Prøvningsattest

Det er et krav, at en nyinstalleret brændeovn – hvad enten den er ny eller brugt – skal være afprøvet på et laboratorium for at se, om den lever op til grænseværdierne for blandt andet partikelforurening. Overholder brændeovnen grænseværdierne, udsteder laboratoriet en prøvningsattest, som skorstensfejeren skal underskrive, når han godkender installationen.
Når du køber en brændeovn eller lignende, skal du sikre dig, at der følger en prøvningsattest med, som dokumenterer, at bygningsreglementets krav er opfyldt.
Du skal opbevare prøvningsattesten, så længe brændeovnen er tilsluttet, og ved eventuelt videresalg skal attesten følge med.

Røggener

Hvis omgivelserne generes af røg fra din skorsten, kan kommunen kræve den ændret, så generne ophører. Kommunen kan nedlægge fyringsforbud ved gentagne overtrædelser.
Bygnings- og Boligregisteret (BBR)
Når installationen er færdig og synet af skorstensfejermesteren, skal du meddele det til BBR. Afmelding skal også ske til BBR og til skorstensfejeren.

Tænd op i brændeovnen på en ny måde

Du kan fjerne op til 80% af de sundhedsskadelige partikler i røgen fra din brændeovn, hvis du tænder op i toppen af brændet - læs mere på www.fyrfornuftigt.dk.
 

Skorstensfejning:

Har du brug for en skorstensfejer?

Svendborg Kommune skal sørge for, at lovpligtigt skorstensfejerarbejde (rensning af skorsten og brandpræventivt tilsyn) tilbydes kommunes borgere.

Lovpligtigt skorstensfejerarbejde skal udføres af faglærte personer, der har bestået skorstensfejerfagets svendeprøve eller anden tilsvarende uddannelse.

Svendborg kommune har samarbejde med 3 skorstensfejermestre, der tilsammen dækker hele Svendborg Kommune:

Gl. Svendborg Kommune

Steffen Norgreen

Telefon 62 22 47 77

Mobil 20 13 40 51

Mail: svendborg@skorstensfejeren.dk

 

Gl. Egebjerg Kommune

Ole Lautrup

​Telefon 62 26 27 61

Mobil 23 25 20 92

Mail: stenstrup@skorstensfejeren.dk

 

Gl. Gudme Kommune

Lars Michelsen

Telefon 65 31 33 65

Mobil 21 47 37 53

Mail: michelsen@skorstensfejeren.dk

Frit valg af skorstensfejer:

Hvis du, som ejer af en ejendom I Svendborg Kommune, ønsker at benytte en anden skorstensfejer er dette muligt.

Det er dit ansvar som bygningsejer, at den valgte skorstensfejer har den krævede uddannelse, ligesom det er dit ansvar, at reglerne i skorstensfejerbekendtgørelsen, herunder bestemmelserne om fejningsterminer, overholdes og endelig, at din bygning er i lovlig stand.

Retningslinjer for frit skorstensfejervalg i Svendborg Kommune:

  1. Borgeren, eller en anden med fuldmagt (fx en anden skorstensfejer), henvender sig skriftligt til den distriktsskorstensfejermester, som dækker området hvor borgeren bor og meddeler, hvilken skorstensfejer der overtager opgaven. Formular ”Frit valg af skorstensfejer – Orientering om skift af skorstensfejer” er til rådighed på Svendborg Kommunes hjemmeside.
  2. Distriktsskorstensfejermesteren refunderer derefter det over ejendomsskatten opkrævede beløb hurtigst muligt.
  3. Borgeren vil fremefter ikke blive opkrævet skorstensfejerbidrag over ejendomsskatten.
  4. Distriktsskorstensfejermestrene fører kartotek for hvert distrikt og afleverer information om anden anvendt skorstensfejer til Svendborg Kommune.
  5. Retningslinjer for frit skorstensfejervalg i Svendborg vurderes én gang årligt.

Svendborg Kommune har vedtaget disse retningslinjer, for at sikre opdaterede og faktuelle oplysninger for de ejendomme, hvor der fejes. Det er samtidig en sikkerhed for, at det lovpligtige skorstensfejerarbejde udføres.