Hjemmevejledning - handicap

Hjemmevejledning - handicap

Hjemmevejledning til personer med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse

Personer med fysisk/ psykisk funktionsnedsættelse eller deres pårørende kan henvende sig til sagsbehandler med ønsket om støtte fra hjemmevejleder.

Man henvender sig til Socialafdelingen, Myndighed, Svinget 14, 5700 Svendborg, telefon 6223 3970.

Hjemmevejledning for voksne borgere med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse er organiseret i Handicap – Bostøtte dag. Opgaven med at yde hjemmevejledning løses af et team af uddannede pædagoger, der alle har specielle kompetencer indenfor de problemstillinger de visiterede borgere har.

Svendborg Kommunes hjemmevejledere har til huse På Hjørnet, Vestergade 40, 5700 Svendborg.

Den enkelte borger kan ydes støtte i eget hjem, eller tilbydes mulighed for at komme På Hjørnet for at få råd og vejledning. Begge dele ud fra en handleplan, der er udarbejdet i samarbejde med borgeren med udgangspunkt i dennes hverdagsliv.

Det konkrete indhold i støtten tager udgangspunkt i den enkeltes aktuelle behov – og aftales i forbindelse med udarbejdelse af handleplanen. Omfanget af støtten bygger altid på en individuel vurdering.

Støtten kan eksempelvis indeholde:

  • Støttende samtaler omkring personlige forhold
  • Støtte til praktiske gøremål - herunder økonomi
  • Vejledning og støtte i forhold til strukturering af hverdagsliv, tilvejebringelse af meningsfulde aktivitets- uddannelses- eller arbejdsmæssigeforhold, fritidsaktiviteter mv.
  • Støtte i forhold til at fastholde/udbygge relationer og indgå i sociale sammenhænge
  • Støtte i forhold til kontakt til offentlige myndigheder og andre som f.eks. sygehusvæsenet og egen læge.

Borgere der modtager hjemmevejledning efter Lov om Social Service § 85, har ret til at benytte Aktivitets- og værestedet På Hjørnet. Det er også På Hjørnet borgerne ofte mødes med deres hjemmevejleder f.eks. hvis der er opgaver der skal løses, hvor det ikke er nødvendigt at være til stede i borgernes hjem.