Godkendt regulativ for vederlag og godtgørelse for Svendborg Kommunalbestyrelse

Regler om kommunalbestyrelsens vederlæggelse findes i § 16 i lov om kommunernes styrelse. Uddybende regler findes i bekendtgørelse om vederlag, diæter og pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv (vederlagsbekendtgørelsen) med tilhørende vejledning.