Miljø- og Servicemål for Vand og Affald A/S

 

Miljø- og Servicemål gælder specifikt for forsyningsselskabet (se link til højre).

Et Miljømål fastsættes af kommunalbestyrelsen.

Et Servicemål fastsættes af kommunalbestyrelsen eller af forsyningsselskabets bestyrelse.

Miljø- og Servicemål skal fastsættes formelt, for at forsyningsselskabet kan få lov til at gennemføre de nødvendige investeringer indenfor det prisloft, det statslige forsyningssekretariat fastsætter.

De servicemål, der er fastsat i denne spildevandsplan, er Svendborg Kommunes forventninger til et minimalt serviceniveau. Vand og Affalds bestyrelse kan til enhver tid fastsætte yderligere servicemål.

Miljø- og Servicemål er inddelt i Klima og Miljø og Sundhed.

Miljø- og servicemål - Klima

Overfladevand
 

 1. Overfladevand til forsyningsselskabets kloaknet skal afskæres, hvor det er muligt, set ud fra en miljø- og samfundsmæssig vurdering. Projekter med Lokal Afledning af Regnvand (LAR) skal fremmes, hvor det giver samfundsøkonomisk, miljø- og sundhedsmæssig fordel.
   
 2. Anlægsprojekter, herunder LAR-projekter, udføres i overensstemmelse med Spildevandskomiteens skrift 27 og 29 og de nyeste vejledninger om faskiner og LAR-projekter. Hvor det er muligt, skal LAR-løsninger tilgodese rekreative formål.

  Der henvises til notater angående Skrift 27 og 29. Disse to notater angiver Svendborg Kommunes valg af sikkerhedsfaktorer og regnserier mm. - se links nederst på siden.

  Nyeste vejledninger om faskiner og LAR-løsninger vil typisk kunne findesSpildevandskomiteens hjemmeside - se links nederst på siden.

  Der kan endvidere findes relevant information og vejledning hos "LAR i Danmark" eller "klimatilpas.nu" - se link nederst på siden.

   
 3. Når regnvand fra separatkloakerede områder udledes til vandløb, skal der etableres forsinkelse i nødvendigt omfang, så vandløbet ikke overbelastes hydraulisk gentagne gange af separatkloakeret overfladevand.
 

Havvand
Hvor havet kan oversvømme kloakerede områder, skal indtrængen af havvand i kloaknettet minimeres så meget som muligt.

Udløb fra forsyningsselskabets spildevandssystem til havet hæves med 50 cm senest 2024. Forsyningsselskabet skal inden udgangen af 2013 udarbejde en handleplan for en løbende udskiftning.
 

Miljø- og Servicemål - Miljø og Sundhed

Kloaknettet
 

 1. Forsyningsselskabets anlæg skal kunne modtage hus- og processpildevand fra borgere og virksomheder. Regnvand skal kunne modtages i fornødent omfang.
   
 2. Forsyningsselskabet skal sikre, at det samlede anlæg er i god stand, og at værdier og funktion som minimum fastholdes.

  Forsyningsselskabet skal således inden udgangen af 2013 tage initiativ til at udarbejde en aftale med Svendborg Kommune om, hvordan spildevandsanlæggets tilstand kan synliggøres, bl.a. i forbindelse med den årlige takstgodkendelse. Aftalen skal være aktiv senest ved godkendelsen af taksten for 2014.
   
 3. Forsyningsselskabet skal sikre, at spildevandet fra enhver tilsluttet ejendom kan ledes væk fra stueplan.

  Forsyningsselskaber har ikke pligt til at lægge kloakledningerdybt, at f.eks. spildevand fra kældre kan afledes ved gravitation (kloakledningens hældning gør, at vandet løber af sig selv). Ejer skal derfor selv sørge for, at spildevand fra f.eks. kældre bliver pumpet til stueplan.
   
 4. Tilstanden af forsyningsselskabets ledningsnet skal være så god, at der i hele anlægget højst opleves 15 driftsstop/år.
   
 5. Borgere og virksomheder må højst opleve opstuvning af kloakvand til terræn én gang hver 10. år fra fællessystemer, og højst én gang hvert 5. år fra regnvandssystemer.

  Der må ikke optræde kloakvand på terræn fra spildevandsledninger uden overfladevand (separatkloakker.

  Svendborg Kommune anbefaler, at borgere og virksomheder installerer højvandslukker i alle kældre, hvor der er fare for oversvømmelse med spildevand. Dette gør sig især gældende i lavtliggende områder, hvor der er fare for opstuvning i kloakledningerne.
   
 6. Borgere og virksomheder, som oplever uregelmæssigheder, som skyldes fejl i spildevandssystemet, skal opleve en god kundeservice hos forsyningsselskabet, hvor tilfredshedsgraden er minimum 95 %.
 


Renseanlæg

 1. Alle forsyningsselskabets renseanlæg skal overholde gældende udlederkrav (se link til spildevandsbekendtgørelsen til højre) samt nedenstående specifikke renseprocenter:

  Egsmade og Strandgården: Minimum 91 %.
  Hørup og Bjerreby: Minimum 93%.
  Gudme, Brudager og Egebjerg Syd: Minimum 95 %.

  Renseprocenten angiver hvor meget organisk stof , der fjernes fra spildevandet i renseanlægget.
   
 2. Elforbruget per m3 til transport og rensning af spildevand skal i 2016 være reduceret med 12 % i forhold til forbruget i 2011.

  Elforbruget i 2011 til transport og rensning var 0,19 kWh pr. m3.