Ejendomme i det åbne land, der skal lave forbedret rensning

Forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Staten har i forslag til Vandplan 2009-2015 udpeget en række ejendomme, der skal forbedre rensning af deres spildevand. Det kan ske ved, at ejendommene kloakeres, eller ved at der etableres egne renseløsninger - f.eks. i form af minirenseanlæg eller nedsivningsanlæg.

De ejendomme, der skal udføre forbedret spildevandsrensning med baggrund i den statslige vandplan, indgår endnu ikke i spildevandsplanen, da de statslige vandplaner i december 2012 er hjemvist til fornyet behandling hos Naturstyrelsen. Disse ejendomme vil blive omfattet af et tillæg til spildevandsplanen, når de statslige vandplaner er endeligt vedtaget.

En række ejendomme er udpeget i Regionplan 2005 til forbedret spildevandsrensning. Flere af disse ejendomme har endnu ikke fået påbud om at forbedre spildevandsrensning. Disse ejendomme overføres til denne spildevandsplan til enten kloakering eller egen renseløsning.
Se endvidere afsnittet "forhold til anden planlægning" i menuen til venstre.

Det er Svendborg Kommune, der giver påbud om forbedret spildevandsrensning i de områder af kommunen, der ikke er kloakeret eller planlagt kloakeret.

På kortbilaget , se link til højre på siden, er vist hvilke ejendomme, det drejer sig om. Kortgrundlaget er udarbejdet pr. 1. november 2013. Ejendomme, der har færdigmeldt egne renseløsninger efter denne dato, er derfor ikke blevet slettet fra kortet. Svendborg Kommune har dog oplysningerne i huset, og registrerer løbende fremdriften på området, samt ajourfører BBR-registret.