02.00.00 Byggeri i almindelighed

Et formøde er et vejledende møde mellem dig som bygherre/din rådgiver og kommunen. Mødet finder sted inden byggeansøgningen udformes og byggeprojektet igangsættes.

Et formøde er en hjælp til at afdække og belyse så mange aspekter som muligt inden indsendelse af den endelige byggeansøgning. Her afklares rammerne for et byggeprojekt, samt hvilken dokumentation byggeansøgningen skal indeholde.

Som borger er du velkommen til selv at søge om byggetilladelse, men vi anbefaler generelt, at man som borger får en professionel rådgiver med på projektet.

Med god forberedelse kan vi sammen afklare mange forhold på et formøde. Hvis du som borger selv ønsker at stå for byggeansøgningen til dit byggeri, så bedes du inden formødet som minimum sende oplysninger om flg.:

Hvor du skal bygge?

Hvad du skal bygge?

Tegninger og skitser af byggeriet

Nederst på siden finder du link til en række foldere om byggeansøgninger for enfamilieshuse, sommerhuse, tilbygninger, carport, udhuse, drivhuse mm. Det vil være en fordel, hvis du har læst den relevante folder for dit byggeri, inden et formøde.

Ring eller skriv til os, hvis du ønsker et formøde, på 62 23 33 33 eller byg@svendborg.dk.

Et formøde er et vejledende møde mellem dig som bygherre/din rådgiver og kommunen. Mødet finder sted inden byggeansøgningen udformes og byggeprojektet igangsættes.

Et formøde er en hjælp til at afdække og belyse så mange aspekter som muligt inden indsendelse af den endelige byggeansøgning. Her afklares rammerne for et byggeprojekt, samt hvilken dokumentation byggeansøgningen skal indeholde.

Som borger er du velkommen til selv at søge om byggetilladelse, men vi anbefaler generelt, at man som borger får en professionel rådgiver med på projektet.

Med god forberedelse kan vi sammen afklare mange forhold på et formøde. Hvis du som borger selv ønsker at stå for byggeansøgningen til dit byggeri, så bedes du inden formødet som minimum sende oplysninger om flg.:

 • Hvor du skal bygge?
 • Hvad du skal bygge?
 • Tegninger og skitser af byggeriet

Nederst på siden finder du link til en række foldere om byggeansøgninger for enfamilieshuse, sommerhuse, tilbygninger, carport, udhuse, drivhuse mm. Det vil være en fordel, hvis du har læst den relevante folder for dit byggeri, inden et formøde.

Ring eller skriv til os, hvis du ønsker et formøde, på 62 23 33 33 eller byg@svendborg.dk.

Oplys din sag korrekt, når du søger

Du kan hjælpe os ved at oplyse sagen korrekt med alle relevante dokumenter, straks du søger. Din sag vil blive behandlet hurtigere end andre sager, hvis sagen er fuldt oplyst på ansøgningstidspunktet.
Er der fejl og mangler i ansøgningen, sendes et mangelbrev til ansøger og bygherre. Har vi ikke modtaget de manglende oplysninger inden for én uge, vil sagen blive afvist. Og der skal søges på ny.  

Så lang tid tager det at behandle din sag

En korrekt oplyst ansøgning om byggetilladelse med alle relevante oplysninger og dokumenter prioriteres før andre sager, så du modtager en afgørelse inden for én måned. Vi bestræber sig på at overholde de servicemål, der er indgået som en aftale mellem KL og regeringen. Der er forskel på servicemålene alt efter ansøgningskategorien, og tiden måles fra ansøgningstidspunktet til afgørelsesdatoen.

 

Simple konstruktioner 40 dage
Industri, lagerbygninger og landbrug 50 dage
Etagebyggeri Erhverv og Erhverv i én etage, kontor og lignende 55 dage
Etagebyggeri Bolig 60 dage

Vi bestræber os på at behandle nedrivningssagerne inden for 14 dage.

Har I generelle spørgsmål om byggeri - og er de af en simpel og helt overordnet karakter - er det muligt at ringe til os. Er det mere specifikt og ønskes et mere konkret svar, anbefaler vi, at I sender jeres spørgsmål på skrift.
 

Inden du går i gang med at søge selve byggetilladelsen i Byg & Miljø (og gerne efter et formøde med byggesagsafdelingen), kan du med fordel læse Byg & Miljøs guide til ansøgning om tilladelse. Guiden indeholder information om:

 • hvordan man starter et projekt
 • hvordan man vælger type af ansøgning
 • hvordan man udfylder og sender en ansøgning
 • hvordan en ansøgning behandles
 • dialog med kommunen eller andre myndigheder
 • hvordan du modtager din afgørelse

I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse, skal der foreligge et tilbud på en byggeskadeforsikring. En byggeskadeforsikring løber i 10 år, er uopsigelig i denne periode og træder i kraft, når byggeriet afleveres til dig som forbruger.

Byggeskadeforsikringen gælder for nybyggeri, der hovedsageligt skal anvendes til helårsbeboelse, og forsikringen skal tegnes af den professionelle bygherre, der opfører nybyggeri med henblik på salg, udlejning m.v.

Der er forsikringspligt i de tilfælde, hvor den professionelle bygherre står for hele byggeprocessen og dermed indgår aftalerne med de entreprenører, der skal opføre din bolig. Der vil således være forsikringspligt i de tilfælde, hvor du som forbruger køber både projekt og grund samtidig og i de tilfælde, hvor du som forbruger har grunden i forvejen.

Det er den professionelle bygherre, som du har indgået aftale med, der skal tegne en byggeskadeforsikring, selvom han betinger sig, at du selv skal indgå aftaler med en eller flere nærmere angivne entreprenører om opførelsen af en del af din bolig.

Tallene viser, hvor mange dage det i gennemsnit har taget at behandle en byggesag den pågældende måned, fordelt på fem kategorier.

Servicemålet er et loft for, hvor mange dage behandlingen af byggesager må tage jf. en aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening.

2021

 Kategori 
  Servicemål  
    januar    
    februar    
    marts    
      april      
      maj      
      juni      
 Gennemsnit/Sum
 
36
25
20
23
26
21
 Simple Konstruktioner (byg)
40
51
48
36
31
30
47
 Enfamilieshuse (byg)
40
61
32
21
40
36
30
 Industri og lagerbygninger (byg)  
50
8
9
49
0
59
21
 Etagebyggeri, Erhverv (byg)
55
7
12
21
17
26
9
 Etagebyggeri, Boliger (byg)
60
4
7
11
2
13
28

 

 Kategori 
  Servicemål  
       juli       
    august    
 september  
   oktober   
  november  
  december  
 Gennemsnit/Sum
 
13
28
32
29
 
 
 Simple Konstruktioner (byg)
40
36
38
71
30
 
 
 Enfamilieshuse (byg)
40
0
32
34
27
 
 
 Industri og lagerbygninger (byg)  
50
21
0
28
0
 
 
 Etagebyggeri, Erhverv (byg)
55
23
48
30
17
 
 
 Etagebyggeri, Boliger (byg)
60
14
4
0
69
 
 

 

2020

 Kategori 
  Servicemål  
    januar    
    februar    
    marts    
      april      
      maj      
      juni      
 Gennemsnit/Sum
 
30
20
29
41
46
32
 Simple Konstruktioner (byg)
40
43
50
43
47
49
43
 Enfamilieshuse (byg)
40
47
18
26
54
67
88
 Industri og lagerbygninger (byg)  
50
75
0
46
0
0
10
 Etagebyggeri, Erhverv (byg)
55
16
46
46
14
50
0
 Etagebyggeri, Boliger (byg)
60
46
34
28
67
12
0

 

 Kategori 
  Servicemål  
       juli       
    august    
 september  
   oktober   
  november  
  december  
 Gennemsnit/Sum
 
37
55
56
40
42
43
 Simple Konstruktioner (byg)
40
55
85
99
61
56
70
 Enfamilieshuse (byg)
40
60
79
68
56
67
50
 Industri og lagerbygninger (byg)  
50
5
0
18
15
4
17
 Etagebyggeri, Erhverv (byg)
55
11
5
19
4
17
20
 Etagebyggeri, Boliger (byg)
60
14
87
20
39
23
9

 

2019

 

 

I Svendborg Kommune arbejder vi på at styrke og forbedre virksomhedernes rammevilkår for vækst og udvikling. Derfor arbejder vi ihærdigt på at forkorte den tid, der går, fra vi modtager en byggeansøgning, til vi træffer en afgørelse. Med et formøde er der mulighed for at komme godt fra start med behandlingen af dit projekt.

På disse sider om byggeri for erhverv har vi samlet en række informationer og materialer, som kan være nyttige, hvis du går med planer om at bygge nyt, udvide produktion, lagerhal mm. Informationerne er relevante både for bygherrer og rådgivere, og de skal hjælpe ansøger med at få oplyst sagen korrekt fra start.

Skal du bygge i landzone, rette oplysninger i BBR eller finde en lokalplan for din ejendom, så kan du også læse mere her på siderne.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 62 23 33 33 eller byg@svendborg.dk.

 

MASSEOVN
Anlægget skal tilmeldes en skorstensfejer og leve op til bygningsreglementets krav om masseovne.

VARMEPUMPE
En udendørs varmepumpeunit skal placeres mindst 2,5 meter fra skel mod nabo, sti og vej, hvis ikke anden afstand er krævet i en deklaration eller lokalplan for området.

Eventuel støj fra anlægget må ikke være til gene for naboen. Anlægget skal derfor overholde de gældende grænseværdier for støj.

På Energistyrelsens hjemmeside ligger en vejledning "Styr på støjen", der beskriver forskellige muligheder for opstilling af varmepumper. Her ligger også en "Støjberegner", som kan bruges til orientering om hensigtsmæssig placering af varmepumper.

PILLEFYR
Der skal søges om tilladelse til pillefyr, når de er større end 60 kW.

Hvis din ejendom ligger i et område, som er forsynet med fjernvarme eller naturgas, skal kommunen tage stilling til en dispensation fra en eventuel tilslutningspligt.

En skorsten skal placeres mindst 2,5 meter fra skel mod nabo, sti og vej, hvis ikke anden afstand er krævet i en deklaration eller lokalplan for området.

Pillefyret skal tilmeldes en skorstensfejer, og der er visse krav til oplag af træpiller og indretning af fyrrum.

NATURGAS
Du skal ikke ansøge om at skifte til naturgas, men du skal dog anmelde det. Brug blanketten til højre.

Hvis du skifter til naturgas fra en olietank, skal du huske at sløjfe olietanken og melde det til kommunen. Du kan bruge den samme blanket, som bruges at anmelde, at du er gået over til naturgas.

Hvis din ejendom fremover kun bliver varmet op med naturgas, skal du sørge for at give besked til skorstensfejeren.

 

 

Må jeg bygge på min forurenede grund?

Du skal søge om tilladelse hos kommunen, hvis du skal bygge, grave eller foretage andre ændringer på en grund, der er registreret som forurenet eller mulig forurenet. Hvis du vil bygge eller foretage ændringer på en grund, der er registreret (kortlagt) som forurenet eller mulig forurenet, kræver det en § 8-tilladelse efter jordforureningsloven, inden kommunen kan give dig en byggetilladelse.

Du skal have en § 8-tilladelse, hvis du vil:

·        Grave i jorden

·        Ændre anvendelsen af grunden, fx ændre brugen fra erhverv til bolig

·        Opføre en ny bolig

·        Bygge til den eksisterende bolig

·        Fjerne forureningen.

Kontakt altid kommunen, hvis du planlægger at lave bygge- og anlægsarbejde på din kortlagte ejendom. Derudover anbefales det, at du får et rådgivende firma til at hjælpe dig med din ansøgning.

Hvad er en § 8-tilladelse?

Tilladelsen kan fx indeholde krav til selve byggeprocessen eller til afskæring af kontakt med den forurenede jord. Der kan fx være krav om, at du selv skal betale for at:

·        Undersøge forureningen nærmere

·        Fjerne forureningen helt eller delvist

·        Etablere tekniske foranstaltninger, som sikrer indeklima i boligen.

Du skal have tilladelse af kommunen, inden du går i gang med at bygge.

Hvad skal en § 8-tilladelse indeholde?

Ansøgningen skal fx indeholde en beskrivelse af det planlagte projekt:

·        Formål med projektet

·        Undersøgelser og prøvetagninger

·        Håndtering af jorden.

Hvad er en forureningsundersøgelse?

Kommunen kan stille krav om, at du selv skal betale for nødvendige forureningsundersøgelser eller på anden måde dokumentere, at det planlagte bygge- og anlægsarbejde er miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Du skal altid kontakte kommunen, inden en undersøgelse sættes i gang, så kommunen på forhånd kan godkende oplægget til undersøgelsen.

Kan jeg klage over afgørelser om jordforurening?

Du kan klage over afgørelser, der vedrører undersøgelser og oprensning af jordforurening. Du skal klage senest fire uger efter, du har modtaget afgørelsen eller påbuddet. Du skal sende en skriftlig klage til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Det kan fx være kommunen eller regionen. Myndigheden videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der er anvendt ved behandling af sagen. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at den, der klager, indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet.

Du kan ikke klage over afgørelser om:

·        Kortlægning af forurenede grunde

·        § 8-tilladelser til byggeri og ændret anvendelse

·        Flytning af jord.

Kan det komme til at koste mig penge, at min grund er forurenet?

Er du selv skyld i forureningen, kan kommunen påbyde dig, at du selv skal stå for eller betale for at rydde op efter forureningen.

Hvis du ikke selv er skyld i jordforureningen, kan du ikke blive tvunget til at betale for, at forureningen bliver fjernet. Din grund kan dog falde i værdi og være vanskeligere at sælge.

Det kan blive dyrere for dig at bygge eller grave på en forurenet grund. Kommunen kan i forbindelse med en byggetilladelse stille særlige krav, fx i en § 8-tilladelse til:

·        Undersøgelser af jorden før og/eller under byggeriet

·        Byggeriets udførelse

·        Bortskaffelse af forurenet jord.

 

Hvordan klager jeg over afgørelser om byggesager?

Du kan klage senest fire uger efter, du har modtaget afgørelsen.

Du kan klage til Nævnenes Hus, hvis du ikke får godkendt din anmeldelse af byggeri eller får afslag på din ansøgning om byggetilladelsehttps://naevneneshus.dk/start-din-klage/byggeklageenheden/

Hvordan klager jeg over afgørelser efter planloven?

Du kan klage senest fire uger efter, du har modtaget afgørelsen.

Du kan klage over kommunens afgørelse efter planloven.

Du klager via Klageportalen, som findes på Nævnenes Hus hjemmeside.

Link til Nævnenes Hus: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/

 

Skal jeg selv oplyse ændringer på min bolig til BBR?

Ja, du skal indberette relevante oplysninger til BBR (Bygnings- og Boligregistret), hvis du foretager ændringer på din ejendom.

Kræver dit byggeri en byggetilladelse, skal du indberette de korrekte oplysninger til BBR sammen med din byggeansøgning. Se mere under Byggeri

Hvorfor skal jeg oplyse ændringer til BBR?

Du er som ejer forpligtet til at indberette de korrekte BBR-oplysninger til kommunen, hver gang du foretager ændringer på din ejendom.

De oplysninger, som du som ejer har pligt til at indberette til BBR, kan du finde i Bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Kommunen opdaterer BBR-registeret i takt med, at vi modtager oplysninger fra ejeren.

Du skal altid give besked ved:

 • afslutning af et byggeri, der ikke kræver byggetilladelse
 • anvendelsessændring af bygninger, der ikke kræver byggetilladelse
 • ændring af installationsforhold, kloakforhold, olietanke og lignende, som ikke kræver en tilladelse
 • nedrivning af bygninger, der ikke kræver nedrivningstilladelse

Hvis du er lejer eller andelshaver, skal du kontakte din udlejer eller andelsboligforening, hvis du har ændringer til oplysningerne i BBR.

Ret BBR

Ejere af parcelhuse, rækkehuse, sommerhuse og ejerlejligheder kan benytte Ret BBR til at foreslå ændringer i BBR for deres ejendomme.

Kommunen behandler løbende ændringsforslagene, og først når de er godkendt, vil de kunne ses på din BBR-Meddelelse.

Når der ændres i BBR, bliver der automatisk udsendt en ny BBR-Meddelelse til ejer.

Ret BBR er kun til rettelser, der ikke kræver byggetilladelse. Har du udvidet dit boligareal ved eksempelvis inddragelse af udhus/uudnyttet tagetage eller ved tilbygning skal du altid søge om byggetilladelse. Byggetilladelse søges via Byg og Miljø.

Vær i øvrigt opmærksom på, at du altid skal overholde det gældende bygningsreglement.

Kontakt din kommune

Du skal altid kontakte den kommune, hvori din ejendom ligger, hvis der er fejl i eller ændringer til din BBR-meddelelse. Du kan kontakte kommunen ved:

 • Ret BBR
 • e-mail - bbr@svendborg.dk
 • telefon - 62 23 32 00
 • personlig henvendelse - Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge

Hvor kan jeg se min BBR meddelelse?

OIS vises alle BBR-oplysninger.

Boligejer kan du også se BBR meddelelsen og andre oplysninger om ejendommen.

 

Du skal sende din ansøgning via selvbetjeningsløsningen "Ansøgning til byggeri", som du finder øverst i højre side. Selvbetjeningsløsningen leder dig over i "Byg og Miljø".

Byg og Miljø gør det nemmere for borgere og virksomheder at ansøge om nyt byggeri. Du kan søge på vegne af dig selv, eller du kan vælge at give din rådgiver adgang til din ansøgning.

En ansøgning om nyt byggeri kan være kompliceret. Derfor kan du løbende gemme din ansøgning i Byg og Miljø, indtil du har besvaret de spørgsmål, som er nødvendige for din ansøgning og indtil du har vedhæftet relevante bilag.

Du kan hjælpe os ved at vedhæfte dine bilag som PDF filer, i det omfang du har mulighed for det.

For at kunne indsende din ansøgning skal du bruge dit NemID.

Du kan hente hjælp til udfyldelse af byggeansøgningen i "Guide til digital ansøgning" som du finder i højre side.

Hvis du har brug for at henvende dig med spørgsmål eller ansøgninger, som ikke understøttes af Byg og Miljø, så kontakt os via byg@svendborg.dk