Arbejdsklausuler
Arbejdsklausuler

Arbejdsklausuler

For at modvirke social dumping og sikre en fair konkurrence i erhvervslivet anvender vi arbejdsklausuler i vores kontrakter. Det betyder at du, som entreprenør eller leverandør skal skrive under på, at du og dine eventuelle underleverandører overholder dansk lovgivning og gældende danske kollektive overenskomster (løn, ferie, pension, arbejdstid mv.), når du udfører arbejde for os.

Herudover skal du også sikre, at:

 • evt. krav om skiltning på byggepladsen efterleves
 • at udenlandske arbejdstagere er registreret i RUT-registret (Registret for Udenlandske Tjenesteydere)
 • at brug af underleverandører er godkendt af Svendborg Kommune
 • at medarbejdere kan identificere sig med billedlegitimation
 • at alle medarbejdere inden for 4 uger efter ansættelse har modtaget ansættelsesbevis og orienteres om arbejdsklausulen
 • at der udelukkede beskæftiges medarbejdere med gyldig opholds- og arbejdstilladelse
 • instruktioner omkring ophold på byggepladsen til enhver tid skal efterleves samt, at ophold udenfor almindelig arbejdstid kun accepteres efter forudgående aftale med byggeledelsen

Kædeansvar på arbejdsklausuler

Kædeansvaret på arbejdsklausulerne betyder, at også dine eventuelle underleverandører og deres underleverandører skal overholde vilkårene i klausulerne. Du skal derfor sikre dig, at disse virksomheder er orienterede om, hvilke løn- og arbejdsvilkår der gør sig gældende for opgaven. Du er samtidig forpligtet til at sikre dig, at arbejdsklausulens forpligtelser indgår i de kontrakter du indgår med dine underleverandører.

Hvis dine underleverandører bryder vilkårene i arbejdsklausulen, har både du og din underleverandør et ansvar. Det betyder, at du også hæfter for overtrædelser fra din underleverandør.

Dokumentation

Vi kan stille krav om, at du dokumenterer, at arbejdsklausulerne bliver overholdt. Den ønskede dokumentation vil da typisk være

 • Ansættelseskontrakter
 • Lønsedler
 • Arbejds-/timesedler
 • e-indkomst-indberetninger
 • Kopi af bankudtog

Anden dokumentation kan også komme på tale, idet det drejer sig om at klarlægge, om du overholder vilkårene i arbejdsklausulerne.

Brud på arbejdsklausuler

Hvis du bryder vilkårene i arbejdsklausulerne, kan du risikere at blive pålagt en bod eller blive udelukket fra at arbejde for Svendborg Kommune i en periode. Det gælder, uanset om du er direkte leverandør eller underleverandør.
Når du bliver inviteret til at byde på en opgave, vil du få udleveret en liste over de leverandører, der er udelukket fra at arbejde for Svendborg Kommune, så du er bekendt med, hvilke underleverandører vi ikke indgår i samarbejde med.

Svendborg Kommune deltager i øvrigt i det fælles fynske kontrolsamarbejde for at sikre, at arbejdsklausulerne overholdes. Bygge- og arbejdspladser aflægges derfor løbende besøg af kontrolmedarbejdere, hvor der føres dialog med de ansatte og ledelsen på stedet.

Arbejdsklausulen gælder kun arbejde for Svendborg Kommune

Arbejdsklausulen gælder kun for det arbejde, du har indgået kontrakt om med Svendborg Kommune.  Hvis du har indgået en kontrakt med andre leverandører eller offentlige myndigheder, kan der være andre regelsæt, du skal overholde.

Mistanke om brud på arbejdsklausuler?

Har du mistanke om brud på arbejdsklausuler på din arbejdsplads eller andre steder i Svendborg Kommune, er du velkommen til henvende dig til den Fælles Fynske Kontrolenhed enten ved at ringe eller skrive en mail:

Læs mere om reglerne

I retningslinjerne for arbejdsklausulerne stilles der krav om overholdelse af arbejdsklausuler på alle bygge- og anlægsopgaver samt relevante tjenesteydelseskontrakter. Retningslinjerne kan også finde anvendelse i blandede kontrakter, fx både varer, tjenesteydelser og anlæg

Vi har også udarbejdet en vejledning, der henvender sig til eksterne rådgivere om brug af arbejdsklausuler i kontrakter, herunder ved udbud og kontrol

Kontraktbilaget for arbejdsklausuler indgår som en del af kontrakten på bygge- og anlægsopgaver samt relevante  tjenesteydelseskontrakter. Bilagene kan også indgå i kontrakter med blandende opgaver, fx varer, tjensteydelser og anlæg.