Regler for økonomisk fripladstilskud

Økonomisk fripladstilskud skal søges via Digital Pladsanvisning.

Husstandsindkomst

Ved ansøgning skal forældrene opgøre deres samlede aktuelle bruttoindkomst omregnet til årsindkomst (12 x den aktuelle månedsindkomst). Økonomisk fripladstilskud bevilges med virkning fra den 1. i måneden efter ansøgning er modtaget. Der skal ikke søges om økonomisk fripladstilskud på ny ved institutionsskift, med mindre, der er sket ændringer i husstandsindkomsten.

Er der mere end 1 barn i hjemmet under 18 år på ansøgningstidspunktet, vil der ved beregningen af økonomisk fripladstilskud automatisk blive fratrukket 7.000 kr. i det beregnede indtægtsgrundlag for hvert barn udover det første.

Bor et barn kun sammen med den ene af forældrene, som er gift eller lever i et samlivsforhold med en anden person, sker der en sammenlægning af indtægterne i husstanden. Bor et barn af ikke samlevende forældre lige meget ved begge forældre, beregnes økonomisk fripladstilskud på grundlag af husstandsindkomsten hos den af forældrene, på hvis adresse barnet er tilmeldt folkeregisteret.

Indkomstgrænser

Udgør den aktuelle indkomst, omregnet til årsindkomst 185.701 kr. eller derunder, er man efter ansøgning berettiget til 100 pct. økonomisk fripladstilskud og vil således ikke blive opkrævet forældrebetaling. Udgør den aktuelle indkomst, omregnet til årsindkomst mellem 185.701 kr. og 576.800 kr. er man efter ansøgning berettiget til et delvis økonomisk fripladstilskud. Er den aktuelle indkomst omregnet til årsindkomst, over 576.800 kr. er man ikke berettiget til at modtage økonomisk fripladstilskud.

Fradrag for enlige

Forældre, som bor alene sammen med deres barn/børn og som er eneforsørgere, vil før beregningen af økonomisk fripladstilskud, få fratrukket 64.967 kr. i indkomstgrundlaget.

Særligt vedrørende studerende

Lån skal ikke medregnes i indkomstgrundlaget. Bemærk at eventuel arbejdsindtægt i eksempelvis ferieperioder har betydning for størrelsen af det økonomiske fripladstilskud, man er berettiget til at modtage.

DIS-indkomst

I forbindelse med opgørelse af indkomstgrundlag for skattefrie personer skal der foretages en omregning af den skattefri indkomst for at kunne sammenligne denne med en almindelig skattepligtig persons indkomst før skat og arbejdsmarkedsbidrag. Omregning foretages efter ministeriets tabel, der anvendes ved opgørelse af indkomstgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister.

Indkomst- og husstandsændringer

Forældre, der modtager økonomisk fripladstilskud, opfordres til at underrette Pladsanvisningen, hvis husstandens indkomst efterfølgende bliver højere eller lavere end oplyst i den aktuelle bevilling.

Forældre er forpligtede til at give Pladsanvisningen besked i tilfælde af, at der sker ændringer i husstanden. Det er ikke tilstrækkeligt, at besked om ændringer i husstanden gives til andre instanser indenfor Svendborg Kommune, Udbetaling Danmark eller SKAT.

Hvis der er givet besked om indkomst- eller husstandsændringer vil en omberegning gælde fra den førstkommende første.

Hvis man bliver samboende, og dermed ikke længere er enlig forsørger, vil en omberegning af det økonomiske fripladstilskud dog gælde fra den førstkommende måned efter, at man ikke længere er enlig.

Alle ændringer skal indgives via Digital Pladsanvisning som en ny ansøgning. Forældre, der ikke længere ønsker at modtage økonomisk fripladstilskud, kan bruge ophørsknappen på Digital Pladsanvisning.

Genberegning

Der foretages en månedlig genberegning af det økonomiske fripladstilskud. Det betyder, at hvis indkomstsammenligningen viser en afvigelse, både hvis husstandsindkomsten stiger eller falder mindst 5 trin på fripladsskalaen, vil der ske en genberegning af det økonomiske fripladstilskud. I 2021 svarer 5 trin til ca. 1.715 kr. om måneden eller ca. 20.580 kr. om året. Det økonomiske fripladstilskud vil efterfølgende blive reguleret i din opkrævning efter 2-3 måneder. Genberegningen sker automatisk og bygger på indkomstoplysninger indberettet fra arbejdsgiver, SU Styrelsen m.v.

Den genberegnede indkomst bliver ikke lagret i vores system og gælder derfor kun for den måned, hvor der er sket genberegning. Hvis den nye indkomst er varig, skal der søges fripladstilskud på ny via Digital Pladsanvisning. Ellers vil vores system lave en genberegning af fripladstilskuddet hver måned.

Årlig efterregulering af økonomisk fripladstilskud

Pladsanvisningen foretager en årlig efterregulering af de enkelte måneders tilskud holdt op i mod husstandsindkomsten for de samme måneder, når årsopgørelsen foreligger fra SKAT. På denne måde foretages der en endelig beregning af det økonomiske fripladstilskud året igennem. Du vil modtage en opgørelse over årets økonomiske fripladstilskud, uanset om du skal have penge tilbage, skal tilbagebetale tilskud, eller om tilskuddet har været korrekt i løbet af året.

Særligt vedrørende selvstændige.

Økonomisk fripladstilskud bevilges ud fra forskudsregistreringen og det forventede årsresultat, så det er vigtigt at forskudsopgørelsen er opdateret.

Da vi først kan efterregulere det økonomiske fripladstilskud på selvstændige, når vi har modtaget årsopgørelsen fra SKAT/årsregnskab, kan der ikke foretages en løbende regulering af tilskuddet. Når årsopgørelsen foreligger, vil den selvstændige skulle fremsende skatteregnskab og blanket til opgørelse af indtægtsgrundlag for selvstændige til Pladsanvisningen.

Du vil modtage en opgørelse over årets økonomiske fripladstilskud, uanset om du skal have penge tilbage, skal tilbagebetale tilskud, eller om tilskuddet har været korrekt i løbet af året.

Viser årsopgørelsen/årsregnskab, at den faktiske indkomst, der har været til rådighed, har været væsentlig højere end indkomsten på bevillingstidspunktet, f.eks. på grund af specielle skattetekniske fradrag, vil det økonomiske fripladstilskud blive omberegnet og ekstraopkrævning vil blive fremsendt.

Feriepenge

Feriepenge tæller som indkomst for den måned, hvor de er udbetalt. Det vil for de fleste lønmodtagere betyde, at der vil ske genberegning af deres økonomiske fripladstilskud for april/maj måned.

Såfremt feriepenge opgøres i forbindelse med jobskifte, vil disse feriepenge blive medregnet i den måned, hvor de er registreret, også selv om de ikke udbetales på det tidspunkt.

Private dagtilbud

Hvis der sker en regulering som følge af genberegning vil for meget eller for lidt udbetalt økonomisk fripladstilskud blive opkrævet eller udbetalt direkte til forældrene og ikke gennem det private dagtilbud.

Beregning

Økonomisk fripladstilskud beregnes før et eventuelt søskendetilskud og desuden før et eventuelt bevilget behandlingsmæssigt eller socialpædagogisk fripladstilskud.

Lovgrundlag

Svendborg Kommune giver, jævnfør Dagtilbudslovens §43, økonomisk fripladstilskud til nedsættelse af forældres egenbetaling til en plads i daginstitution, dagpleje, kommunal skolefritidsordning, Svendborg Juniorklub eller i private dagtilbud, som kommunen har driftsoverenskomst med. Tilskuddet gives endvidere til nedsættelse af forældrebetalingen i forbindelse med indførte frokostordninger jævnfør §16 a, stk. 1 og 2.

Krav om tilbagebetaling af for meget modtaget økonomisk fripladstilskud fremsættes på baggrund af bestemmelserne i Dagtilbudslovens §93 og §94. Da tilbagebetalingskravet i  henhold til Forældelseslovens § 3 kan fremsættes i op til 3 år efter tilskuddets ophør, er det i tilskudsmodtagerens egen interesse at gemme indkomstdokumentation for den samme periode.

 

Vil du læse mere om reglerne for økonomisk fripladstilskud henvises til Børne- og Undervisningsministeriet.

 

Du kan søge/ændre økonomisk fripladstilskud på Digital Pladsanvisning.

 

Fripladsskala kan ses her.